คำขวัญลพบุรี

เขียนเรื่องเที่ยว
คำขวัญลพบุรี คำขวัญจังหวัดลพบุรี รวมคำขวัญ 77 จังหวัด

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ปรางค์สามยอด

ลพบุรี

เขียนเรื่องเที่ยว

ภาคกลาง