ที่เที่ยวเชียงใหม่

ชม กุหลาบพันปี ที่โครงการหลวงอินทนนท์

ชม กุหลาบพันปี ที่โครงการหลวงอินทนนท์

ดอกกุหลาบพันปีในพื้นที่ต่าง ๆ จะเริ่มบานอวดความงามแข่งกัน โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี