งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2552

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2552

โครงการจัดแสดงยุทธหัตถีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2552
วันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2552
ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


จังหวัดสุพรรณบุรีเสนอโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้งในและต่าง ประเทศได้รับโอกาสชมพระบรมเดชานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช จากการแสดงยุทธหัตถีเทิดพระเกียรติ ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2548-2551 และการส่งเสริมปีการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2551 โดยการจัดงานเป็นการจัดร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ในการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้การจัดแสดงกิจกรรมตามโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์รภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุนการจัดแสดงดังกล่าวขึ้น เพื่อเผยแพร่พระเกียรติในวีรกรรมอันหาญกล้าขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบรรดาทหารหาญของชาติในอดีตที่พลีชีพเพื่อชาติ ประกาศศักดานุภาพป้องกันอริราชศัตรูผู้รุกรานแผ่นดินไทย จากการนำเสนอผ่านสื่อหรือสะท้อนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยออกมาในรูป แบบของการแสดงแสงเสียงเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติจักบังเกิดความสำนึกใน ความเสียสละ ความจงรักภักดีและความหวงแหนในแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษ อันเป็นการช่วยปลุกจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในชาติให้เกิดความรัก สามัคคีและเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


กิจกรรม
– การจัดแสดงยุทธหัตถีประกอบแสง-เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2552
  วันละ 1 รอบ เวลา 20.00 น. – 21.15 น.
– การจัดงานแสดงร่วมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสุพรรณบุรี
– การจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
– การจัดนิทรรศการอาวุธของกองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธ กองททัพบก
– กิจกรรมการออกร้านกาชาด
– การจัดแสดงเชิดมังกร
– การจัดมหกรรมมวยไทยนานาชาติ

สอบถามรายละเอียด
ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 6030
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 6030
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 5376 , 0 3540 8200
เว็บไซต์ www.suphanburi.go.th

ข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รูปภาพ : isuzu-tis.com