งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2552
ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อสมุทรสาคร ข้าราชการ ชาวประมง สมาคม มูลนิธิ สภาอุตสาหกรรม สถาบันต่างๆ และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยในปีนี้จัดให้มีขบวนแห่ทางน้ำ ทางบก ยิ่งใหญ่ตระการตาที่สุดในประเทศไทยในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร มหรสพชมฟรีตลอดงาน

กิจกรรม
  ขบวนแห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ขบวนเชิดสิงโตอันยิ่งใหญ่ การแสดงและมหรสพต่างๆ การประกวดอุปรากรจีน (การแสดงงิ้ว)

สอบถามรายละเอียด
  เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1011, 0 3441 1208

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย เป็นแผ่นไม้รูปแกะสลัก ขนาดสูงประมาณ 1 เมตร เรียกว่าเทพเจ้าจอมเมือง เป็นเทวดาหัตถ์ขวายกประทานพร หัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีกุมารน้อย 2 คน เป็นบริวารอยู่ด้านข้าง มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า แผ่นไม้สลักนี้ลอยน้ำผ่านคลองมหาชัย ชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นสักการะสร้างเป็นศาลเล็กๆ ไว้ที่ป้อมวิเชียรโชฎกเรียกศาลเทพเจ้าจอมเมืองตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอน ต้น 

ต่อมาสร้างอาคารทรงไทยใน พ.ศ. 2460 แต่อาคารนี้ถูกรื้อหลังการก่อสร้างศาลหลัก เมืองใน พ.ศ. 2525 เชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปประดิษฐานบนด้านเหนือศาลหลักเมือง แต่มีการประทับทรงเจ้าพ่อวิชียรโชติ จึงสร้างอาคารใหม่เป็นศิลปกรรมจีนสวยงามมาก เป็นที่นับถือกราบไหว้ของชาวไทย ชาวจีน โดยเฉพาะชาวประมงมักขอพรบนบานขอให้ทำกิจการปลอดภัยและร่ำรวย จะมีการแก้บนด้วยฝิ่นเสมอ โดยนำมาป้ายที่บริเวณปาก

ส่วนศาลหลักเมืองอยู่ถัดออกไป เป็นหลักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ ส่วนการบนบานขพรนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวประมงเพราะชาวสมุทรสาครส่วนใหญ่จะ ปรักอบอาชีพประมงดังนั้นชาวประมงจะมาขอพรก่อนจะนำเรือออก นอกจากนี้ยังมีคนมาไหว้ขอพรในเรื่องการค้าขาย ถือได้ว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวสมุทรสาครโดยแท้ 

 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย