มติ ครม.: แผนพัฒนาการท่องเที่ยวปี 55 – 59

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มติ ครม.: แผนพัฒนาการท่องเที่ยวปี 55 – 59

มติ ครม.: แผนพัฒนาการท่องเที่ยวปี 55 – 59

 

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 อันดับของทวีปเอเชีย รวมทั้งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัด ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย

.

image

.

2.การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การกำหนดมาตรการในการแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว

 

3.การพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนามาตรฐานของสินค้าบริการ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว

 

4.สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยดำเนินการตลาดเชิงรุก ดึงงาน และจัดงานแสดงต่างๆ

 

5.ส่งเสริมกระบวนการร่วมมือกันของภาครัฐในการท่องเที่ยว

 

*********************************************************************************************