นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล” จัดแสดง  ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม  – ๘ กันยายน ๒๕๕๖

3_resize

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มีความยินดีขอเชิญชมนิทรรศการ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์   ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นและทรงให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง โดย นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนินกลาง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา

ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมหลัก ๆ ๒  ส่วน ได้แก่

๑.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”
แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๘๙๐ โครงการ อันเกิดจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินไทย ในแต่ละครั้งพระองค์ทรงรับรู้ถึงความยากลำบากของราษฎร ทรงรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการในพระราชดำริฯ มากมาย ทรงมุ่งหวังให้โครงการต่าง ๆ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของราษฎร และสร้างความอยู่ดีกินดียั่งยืนต่อไป

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

เนื้อหานิทรรศการ แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน
โดยนำเสนอเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันภายในโถงนิทรรศการหมุนเวียน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ สานศิลป์แผ่นดินไทย
ชมกิจกรรมสาธิต การผลิตชิ้นงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ผู้ชมได้ศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการสาธิตทุกวัน และจะผลัดเปลี่ยนประเภทการสาธิตในทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์, ตุ๊กตาชาววัง, การปักซอยแบบไทย และจักสานไม้ไผ่

ส่วนที่ ๒ ศาลาทรงงาน
การจำลองศาลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเรียบง่าย ใช้วัสดุในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพ ภูมิประเทศที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาค หลังจากทรงเยี่ยมราษฎรแล้วจึงเสด็จฯ มาประทับในศาลาทรงงาน มีพระราชดำรัสกับราษฎรในแต่ละท้องถิ่น เพื่อทรงรับทราบปัญหา และมอบหมายงานให้สมาชิกศิลปาชีพ โดยประทับทรงงานครั้งละ ๔- ๕ ชั่วโมง จนกว่างานจะแล้วเสร็จในวันนั้น ๆ เป็นโอกาสพิเศษที่ประชาชนทั่วไป ได้รับชมที่ประทับองค์จริงขณะทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ส่วนที่ ๓ จากยอดดอย สู่ท้องทะเล
นำเสนอผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๘๙๐ โครงการทั่วประเทศ ผ่านบอร์ดนิทรรศการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยผ่านระบบ QR Code เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการได้มีส่วนร่วมในการชมนิทรรศการมากขึ้น

ส่วนที่ ๔ ดั่งน้ำทิพย์
พบกับโมเดลจำลอง และพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้ง ๖ ด้าน  กว่า  ๘๙๐ โครงการ อันเป็นเรื่องราวร้อยเรียงความสำเร็จ “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”

ส่วนที่ ๕ น้ำพระทัยทรงเมตตา เหล่าประชาอยู่ร่มเย็น
นำเสนอสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด “น้ำพระทัยทรงเมตตา เหล่าประชาอยู่ร่มเย็น” โดยความยาวของสารคดี ๑๒ นาที นำเสนอเรื่องราวโครงการในพระราชดำริทั้ง ๖ ด้าน ผ่านเทคนิคการฉายบนจอพาโนรามาที่เสมือนรับชมในโรงภาพยนตร์

๒.กิจกรรมเสวนาและฝึกอาชีพ
วันเสาร์ที่ ๑๗ ส.ค. ๕๖ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมเสวนา “เรื่องเล่าจากลวดลายบนผืนผ้า” กิจกรรมเสวนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยเฉพาะการพลิกฟื้นชีวิตของผ้าทอมือไทย

วันเสาร์ที่ ๒๔ ส.ค. ๕๖ ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมฝึกอาชีพ “เพาะเห็ด” เป็นกิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

**ติดต่อสำรองที่นั่ง ได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔, ๐๘-๑๖๕๕-๘๘๕๙   โทรสาร ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย