โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย ต่อยอดการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย ต่อยอดการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำเนินการปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) เพื่อสร้างมาตรฐานโรงงานโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปตามมาตรฐานสากล สู่ “โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย” ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด และองค์กรภาคีต่างๆ รวมไปถึงผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนเต่างอย จังหวัดสกลนคร

10

โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย ต่อยอดการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียน(บ-ว-ร) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีมาตรฐาน ด้วยการนำองค์ความรู้และการบริหารจัดการด้านการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงนำมาต่อยอดในโครงการก่อสร้างโรงงานวิจัยพืชและแปลงสาธิต ในเรื่องด้านการปลูกต้นมะเขือเทศ อันเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป มาขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน เพื่อการลดต้นทุนในการผลิตวัตถุดิบภายในไร่ อาทิ การบริหารจัดการเพาะเมล็ด การเปลี่ยนยอดต้นกล้าโดยใช้รากเป็นมะเขือพวงยอดเป็นมะเขือเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนเต่างอย

5

นอกจากนั้น ยังมีโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภคโรงเรียนนางอยโพนปลาโหล ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่โครงการฯ ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้สามารถ ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ อาทิ การปรับปรุงอาคารห้องน้ำ งานปรับปรุงถนน ภายในบริเวณโรงเรียน งานปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นต่างๆ รวมไปถึงปรับปรุงพื้นใต้ถุนอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพที่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของโรงเรียนได้

การพัฒนาปรับปรุงผิวถนนทางเข้าหมู่บ้านนางอยและถนนทางเข้าโรงเรียนนางอยโพนปลาโหล ซึ่งมีสภาพชำรุดมีลักษณะเป็นหลุมและบ่อ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และงานการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์แห่งองค์พระราชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนตลอดจนผู้นำชุมชนเต่างอยและพื้นที่ใกล้เคียง เรียนรู้ เข้าใจและรับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รวมไปถึงการน้อมนำ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ มาประยุกต์ใช้กับชุมชนเต่างอยและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเหมาะสม

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนเต่างอย และ ชุมชนใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดการเรียนรู้ สู่การสร้างปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนาเชิงรูปธรรมให้เกิดขึ้น ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป