งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30

งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการ งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่…