งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4

งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4

   งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มีนาคม –  31 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี…