Booking.com ร่วมฉลอง “วันอิโมจิโลก”

Booking.com ร่วมฉลอง “วันอิโมจิโลก”

เนื่องในโอกาส “วันอิโมจิโลก” (World Emoji Day) ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้ Booking.com ได้สอบถามผู้เดินทางกว่า 18,000 คนว่าต้องการให้มีอิโมติคอนแบบใหม่เป็นอย่างไร