พาสปอร์ตหาย ทำยังไงดี (หายในญี่ปุ่น)

พาสปอร์ตหาย ทำยังไงดี (หายในญี่ปุ่น)

เมื่อทำ พาสปอร์ตหาย ทำยังไงดี (หายในญี่ปุ่น) สิ่งที่ควรต้องเตรียมไปด้วย เมื่อเที่ยวต่างประเทศ คือ สำเนาเอกสารต่างๆ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน…