พาสปอร์ตหาย ทำยังไงดี (หายในญี่ปุ่น) | Passport

พาสปอร์ตหาย ทำยังไงดี (หายในญี่ปุ่น) | Passport

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย ใบแจ้งความ หรือ ฟุนชิทสึโชเมโช