หนังสือท่องเที่ยวเชิงภาษาชุด “ Survivor ” จาก สนพ.อมรินทร์

หนังสือท่องเที่ยวเชิงภาษาชุด “ Survivor ” จาก สนพ.อมรินทร์

สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เอาใจผู้อ่านที่สนใจในเรื่องท่องเที่ยวและภาษา กับ หนังสือสอนภาษาเชิงท่องเที่ยวชุด “ Survivor ” ซึ่งชุดนี้ประกอบด้วยกัน 4 เล่ม ได้แก่ Survivor อังกฤษ, Survivor ลาว,…