เที่ยวปราสาท แห่งอีสาน ตามรอยอารยธรรมโบราณ

เที่ยวปราสาท แห่งอีสาน ตามรอยอารยธรรมโบราณ

ปราสาทหินแห่งดินแดนอีสานตอนใต้ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศไทย กระจายอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ปราสาทหินที่สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงเหล่านี้ เป็นอิทธิพลจากอาณาจักรขอม ทีนับถือทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายาน ซึ่งเรืองอำนาจในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18 ตรงกับช่วงที่อาณาจักรไบเซนไทน์ หรือโรมันแห่งยุคกลางกำลังเรืองอำนาจในยุโรป บรรดาปราสาทหินจากอารยธรรมขอมเหล่านี้ มีความสนใจทั้งในแง่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอันวิจิตรงดงาม…