โครงการหลวง ๔๑

โครงการหลวง ๔๑

  โครงการหลวง ๔๑ ๙ – ๑๕ ส.ค. ๕๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว          เลือกซื้อสินค้าเกษตรกรรมคุณภาพดีที่สุด จากโครงการหลวง…