งานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

 

งานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ


     จังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 17- 25 กรกฎาคม 2553

     ด้วยจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับอำเภอบางกรวย สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก แห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17- 25 กรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของอำเภอบางกรวย

     เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุ ประสงค์ ในการนี้ อำเภอบางกรวยจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวงานสืบสานประเพณี หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ บ้านขนมไทย (วัดบางอ้อยช้าง) หมู่ที่ 2 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ที่มา : http://www.edtguide.com/dontmiss/activity_detail.php?id=6158