Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก

Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์เครื่องแรกของโลก

สร้างโดย จอร์จ เฟอร์ริส ถูกสร้างขึ้นในงาน World’s Columbian Exposition ในเมืองชิคาโก มีความสูงถึง 80.4 เมตร สามารถจุคนได้ถึง 2,160 คน และถือเป็นต้นแบบของชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย!