“Up Helly Aa” เทศกาลชาวไวกิ้ง ในสกอตแลนด์ เล่นจริง เผาจริง!

“Up Helly Aa” เทศกาลชาวไวกิ้ง ในสกอตแลนด์ เล่นจริง เผาจริง!

เพื่อย้อนลำรึกถึงชาวไวกิ้ง ในหลายประเทศจึงจัดเทศกาลนี้ขึ้น อย่างเช่นในสกอตแลนด์ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี เล่นบทโหดเหมือนชาวไวกิ้งอย่างแท้จริงอีกด้วย!