Castel del Monte ปราสาทแปดเหลี่ยม พิศวง!

Castel del Monte ปราสาทแปดเหลี่ยม พิศวง!

เมื่อกล่าวถึงปราสาทสวยวิจิตรที่สุดในยุโรป ” Castel del Monte ” เป็นชื่อหนึ่งที่ละเว้นไม่ได้ โครงสร้างรูปแปดเหลี่ยมแปลกตา ทำให้ปราสาทหินในอิตาลีหลังนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ปราสาทแปดเหลี่ยม (Castel del Monte) สร้างขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงให้เป็นที่ประทับระหว่างล่าสัตว์ของกษัตริย์เฟรเดอริคที่ 2…