โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige)

Home / โรงแรม ที่พัก / โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige)

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige Bangkok Hotels)

ที่ตั้ง 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige Bangkok Hotels) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige)

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige)

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige)

KIDS WELCOMING GIFT & KIDS TOILETRIES

KIDS WELCOMING GIFT & KIDS TOILETRIES

การเดินทางไป โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige)

การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ(ระยะทาง 30 กิโลเมตร)
• ออกจากสนามบินผานทางมอเตอรเวยโดยมุงหนาเขาสูกรุงเทพมหานครจากทางถนนพระราม 9
• เดินทางตอมาบนทางดวนพิเศษแยกดินแดง-ดาวคะนองและลงทางลงสูถนนสุขุมวิท-เพลินจิตใต
• กลับรถทางซายที่ทางขามรถไฟ ไปสูถนนคูขนาน
• เลี้ยวซายเขาสูถนนเพลินจิต
• เลี้ยวซายเขาสูถนนวิทยุ
• เดินทางอีกประมาณ 50 เมตร จะพบทางเขาสูโรงแรมซึ่งอยูทางดานซาย
• โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯตั้งอยูมุมถนนวิทยุตัดกับถนนเพลินจิตภายในอาคาร Park Ventures Ecoplex

การเดินทางจากสนามบินดอนเมือง (ระยะทาง 25 กิโลเมตร)
• ขึ้นทางดวนโทลเวยจากสนามบินมุงหนาไปยังดินแดง
• เดินทางตอมาบนทางดวนพิเศษแยกดินแดง-ดาวคะนองและลงสูสุขุมวิท-เพลินจิตใต
• กลับรถทางซายที่ทางขามรถไฟ ไปสูถนนคูขนาน
• เลี้ยวซายเขาสูถนนเพลินจิต
• เลี้ยวซายเขาสูถนนวิทยุ
• เดินทางอีกประมาณ 50 เมตร จะพบทางเขาสูโรงแรมซึ่งอยูทางดานซาย
• โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯตั้งอยูมุมถนนวิทยุตัดกับถนนเพลินจิตภายในอาคาร Park Ventures Ecoplex

การเดินทางโดยสุวรรณภูมิ แอรพอรต เรล ลิงค
• ขึ้นรถไฟฟาดวนพิเศษจากสนามบินที่มีใหบริการอยูชั้นใตดิน อาคารผูโดยสาร เพื่อเดินทางมายังสถานีพญาไท
(เปดบริการทุกวันตั้งแต 6:00 น.ถึงเที่ยงคืน)
• ขึ้นรถไฟฟาบีทีเอสตอ (สายสุขุมวิท)มายังที่สถานีเพลินจิตทางออกที่2 สามารถเดินทางผานเชื่อมเขาสูโรงแรมไดโดยตรง

การเดินทางโดยไฟฟาบีทีเอส (sky train)
• ลงรถไฟฟาที่สถานีเพลินจิตทางออกที่ 2 (เปดบริการทุกวันตั้งแต 6.00 น.ถึงเที่ยงคืน)
• สามารถเดินทางเขาสูตัวโรงแรมไดโดยผานทางเชื่อมโดยตรงจากสถานีรถไฟฟาการเดินทางโดยแท็กซี่
• สามารถโดยสารรถแท็กซี่มายังโรงแรมไดจากทั้งสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ คาบริการเริ่มตนที่ 35 บาท
และมีคาบริการเพิ่มสำหรับสนามบินอีก 50 บาท คาโดยสารจากทั้งสองสนามบินอยูที่ประมาณ 350-400 บาท ขึ้นอยูกับ
สภาพการจราจร
• อัตราคาผานทางพิเศษไมนับรวมในคาโดยสารแท็กซี่ (65 บาทจากสนามบินดอนเมืองและ 70 บาทจากสนามบินสุวรรณภูมิ)

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ (The Okura Prestige)
ที่ตั้งโรงแรม 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท +66 (0)2 687 9000

The Okura Prestige Bangkok Hotel
Location : Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: +66 (0) 2687 9000 Fax: +66 (0) 2687 9001
info@okurabangkok.com

แผนที่ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
ภาษาไทย http://demo.lofficielthailand.com/download/okura_map_th.pdf
English Map : http://demo.lofficielthailand.com/download/okura_map_en.pdf

เว็บไซต์ http://www.okurabangkok.com

กิจกรรม : ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสมาต์ ที่ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ