นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

เชิญชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.  เว้นวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดแสดงขึ้นแบบถาวร เนื่องในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย  เป็นสถานที่ทำงานของหน่วยในสังกัดสานักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมท้ังพระราชทานตัวอย่างสีผ้าพระราชทาน(สนว.๐๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ และพระราชทานคู่มือการฝึกเพื่อให้ข้าราชการตำรวจถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เป็นแหล่งเรียนรู้ไม่แสวงผลกำไร มุ่งหวังสร้างจิตสำนึกที่ดีและความภาคภูมิใจในความเป็นตำรวจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน โดยมีอาคารจัดแสดง 2 หลัง คือ

ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน

ชั้น 1

  • ห้องนิทรรศการ 1 จัดแสดงประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับตำหนักจิตรลดา ตั้งแต่สมัยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ห้องประชุม ซึ่งได้ดัดแปลงให้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ จำลองเหตุการณ์ เมื่อครั้งที่คณะราษฎรได้เข้ามาใช้พื้นที่ภายในวังปารุสกวัน
  • ห้องจดหมายเหตุตำรวจ (ด้านหลัง)

ชั้น 2

  • ห้องนิทรรศการ 2 จัดแสดงพระนิรันตราย(จำลอง) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ห้องนิทรรศการ 3 แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย แสดงพระราชดำรัส และกิจการต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย
  • ห้องนิทรรศการ 4 แสดงพระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร
  • ห้องนิทรรศการ 5 จัดแสดง การจำลองห้องทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฏราชกุมาร

ปัจจุบันเพิ่ม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นนิทรรศการถาวร

อาคารกระจก

แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นบน จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และบทบาทของตำรวจไทยตั้งแต่อดีตสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน สถาบันกษัตริย์กับตำรวจไทย และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สถานที่บ่มเพาะจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ชั้นล่าง จัดแสดงบทบาทของตำรวจแต่ละหน่วยที่คอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกที่และทุกเวลา รวมทั้งฝึกประสบการณ์การเป็นพลเมืองดี

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : museumthailandsaranitet.policeพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน