กิจกรรมเยาวชนท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กิจกรรมเยาวชนท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้

ททท. ร่วมกับ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)   บริษัท Heartland Golf School   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการเยาวชนท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับ การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์  รณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการต้านภัยโลกร้อน  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการถ่ายภาพ  ประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรม Photo Camp  ปี 2 : ภารกิจลดพลังงาน
เป็นกิจกรรมค่ายเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน ณ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปางโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพที่ถูกวิธี ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้การอนุรักษ์แหล่งท่อง เที่ยวและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ. ลำปาง  รวมระยะเวลา 6 วัน 5 คืน เดินทางไป-กลับโดยรถไฟ  ค่าใช้จ่ายรวมที่พักและอาหารตลอดการเดินทาง ท่านละ 5,500 บาท  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2552     ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ที่บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  โทร. 0 2739 8000 
<คลิกดูรายละเอียด>กิจกรรม Northern Golf and Tourism Camp : เรียนกอล์ฟกับโปรโทนี่ เที่ยวดี ๆ กับ ททท.

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิธีการตีกอล์ฟที่ ถูกวิธีจากโปรโทนี่ ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และทดลองแข่งขันจริงในสนามกอล์ฟเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังเสร็จสิ้นโครงการ  นอกจากนี้  เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจใน จ.ลำปาง อาทิเช่น ศูนย์อนุรักษ์ช้างลำปาง  วัดพระธาตุลำปางหลวง  และศึกษาธรรมชาติที่เหมืองแม่-เมาะ  ระยะเวลารวม 4 วัน 3 คืน เดินทางไป-กลับ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวยส์  ค่าใช้จ่ายรวมที่พักและอาหารตลอดการเดินทาง ท่านละ 15,000 บาท  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2552  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่บริษัท Heartland Golf School  โทร. 0 2231 2203
<คลิกดูรายละเอียด>           


ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย