งานประเพณี แห่พระแข่งเรือ 2555 จังหวัดชุมพร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณี แห่พระแข่งเรือ 2555 จังหวัดชุมพร

ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร และองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดชุมพร ร่วมจัดงาน ประเพณี แห่พระแข่งเรือ 2555 ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ณ บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหลังสวน และ สนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวน วัดด่านประชากร อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

แห่พระแข่งเรือ 2555 ชิงโล่ และถ้วยพระราชทาน

แห่พระแข่งเรือ 2555

มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน

 งานประเพณี แห่พระแข่งเรือ 2555 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 169 เป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความสำนึกและปลูกฝังความเชื่อในทางพุทธศาสนา ดำรงสืบทอดประเพณีที่ดีงามและยาวนานของท้องถิ่นหลังสวน ส่งเสริมให้งานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งยังแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และมีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุหลังสวน และพิพิธภัณฑ์เมืองหลังสวนอีกด้วย

กิจกรรมหลักภายในงาน
– การทำบุญตักบาตรเทโว การทอดผ้าป่า การแต่งการชุดไทย
– การแห่ขบวนเรือพระบก และขบวนเรือพระน้ำ
– การแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง
– การประกวดเรือสวยงาม,ประเภทตลกขบขัน,ประเภทความคิด
– การประกวดกองเชียร์
– การประกวดภาพถ่าย
– การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
– การนำสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย

แห่พระแข่งเรือ จังหวัดชุมพร

เป้าหมายของผู้เข้าร่วมงาน แห่พระแข่งเรือ 2555 ในครั้งนี้คาดว่าน่าจะมากกว่า 50,000 คน ซึ่งจะมีประชาชนเข้าร่วมงานจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดงานในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมและสืบสานประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา ประชาชนและเยาวชนได้ชื่นชมภาคภูมิใจ หวงแหน ในภูมิปัญญาซึ่งมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเกิดจิตใจต้สำนึกร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ว่าการอำเภอหลังสวน โทร 077-545075

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุม โทร.0-7750-2775-6