การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุดประทับใจ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุดประทับใจ

การประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายภาพในหัวข้อเรื่อง
“ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุดประทับใจ”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสมาชิก และผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งประกวดภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อเรื่อง “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุดประทับใจ” ชิงรางวัล iPod Touch 5th Generation และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งมีกติกาที่สำคัญดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดและผู้เข้าร่วมโหวต
•    ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด และผู้เข้าโหวตจะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ThaiBioDiversity (www.thaibiodiversity.org/Register.aspx)

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
•    ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แสดงถึงความสวยงามทางธรรมชาติ พร้อมคำบรรยายภาพความประทับใจ ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
•    ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย 3 ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน  .TIFF  หรือ .JPG หรือ .JPEG หรือ .GIF หรือ .PNG  (ไม่รับภาพที่เป็น  RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน  นับจากวันที่ส่งภาพเข้าประกวด
•    ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด และภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในเอกสารใดๆ และจะต้องไม่เคยนำภาพเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
•    ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคพิเศษและกระบวนการสร้างสรรค์ภาพได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น ปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
•    ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวด ส่งภาพถ่ายที่ www.ThaiBioDiversity.org ภายใต้หน้ากิจกรรมร่วมสนุกที่กำหนดภายในวันและเวลาที่ระบุ
•    ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ทุกผลงาน โดย สพภ. สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ
•    ภาพที่ส่งเข้าประกวด และไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง  จะไม่ได้รับการพิจารณา  และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว  หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว  และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา  ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน  รวมทั้งขอคืนรางวัลได้  ภายใน  1  เดือน  นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

รางวัล 
•    รางวัลที่ 1  : iPod touch 5th generation มูลค่า 9,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

•    รางวัลชมเชย  : เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาตัดสินผลงานจาก
•    ความถูกต้องและความสอดคล้องกับเนื้อหาการบรรยายภาพและภาพ
•    รางวัลชนะเลิศพิจารณาจากภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ 1 จากการโหวตรูปที่ส่งเข้าประกวด
•    รางวัลชมเชยพิจารณาจากความเป็นที่นิยม อันดับที่ 2 และ 3 จากการโหวตรูปที่ส่งเข้าประกวด
•    การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการประกวด
•    ระยะเวลาในการส่งผลงาน และโหวตผลงาน วันที่ 1 – 19 ตุลาคม 2555
•    ปิดการรับโหวตวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ เวลา 23.59 น.
•    ประกาศผลการตัดสินวันที่ 31 ตุลาคม 2555

เงื่อนไขการรับรางวัล
•    ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้ 1 รางวัล เท่านั้น
•    ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    ผู้ชนะไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นและผู้ชนะการประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรางวัล ที่คณะกรรมการหรือผู้ให้ความสนับสนุนรางวัลกำหนด หากผู้ชนะการเล่นกิจกรรมไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวให้ถือว่าผู้ชนะการเล่นกิจกรรม สละสิทธิ์การรับรางวัลดังกล่าวและคณะกรรมการมีสิทธิ์มอบของรางวัล ดังกล่าวให้กับผู้เล่นกิจกรรมรายอื่นที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกต่อไป

หมายเหตุ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการลบโพสต์ภาพถ่ายส่งเข้าประกวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกวดออกจากระบบทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการนับจำนวน โหวต ทางคณะกรรมการเห็นควรว่าเป็นคะแนนที่ไม่ผ่านความเห็นชอบโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า