โครงการทำความสะอาดบ้านปลา ปลูกหญ้าทะเล ผูกทุ่นและปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / โครงการทำความสะอาดบ้านปลา ปลูกหญ้าทะเล ผูกทุ่นและปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติ

หนึ่งกิจกรรมดี ๆ @เมืองตรัง กับโครงการทำความสะอาดบ้านปลา ปลูกหญ้าทะเล ผูกทุ่นและปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติ

image

จังหวัดตรังหนึ่งในกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ของฝั่งอันดามันที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลตรัง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล ที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่มาถึงจังหวัดตรังแล้วจะต้องไปเที่ยวให้ได้ ทะเลตรังจึงเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่สามารถสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ทะเลตรัง เป็นที่หนึ่งที่ได้รับผลจากอิทธิพลของลมมรสุมส่งผลให้เป็นที่รองรับขยะจากที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก โฟม กระป๋องน้ำ  เครื่องมือประมง หรือแม้แต่เครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีมาจากเรือประมง นักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำดูปะการังทิ้งขยะลงทะเล ส่งผลให้ปะการังได้รับความเสียหาย ธรรมชาติใต้ทะเลก็ไม่สวยงาม

 

จากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละปีส่วนหนึ่งก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาให้คงสภาพความสวยงามและความเป็นธรรมชาติอันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง โดยความร่วมมือกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังพร้อมทั้งหน่วยงานหลายๆภาคส่วนเห็นควรที่จะจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า…รักษาแหล่งท่องเที่ยวขึ้น

 

เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่นได้ตระหนักและ เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลให้คงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดและมีความยั่งยืนโดยการจัด “โครงการทำความสะอาดบ้านปลา ปลูกหญ้าทะเล ผูกทุ่นและปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2553  โดยใช้สถานที่ ณ บริเวณหาดปากเมง เป็นจุดอำนวยการจัดกิจกรรมและจัดทีมนักดำน้ำจิตอาสา  ร่วมเก็บขยะใต้น้ำบริเวณแนวปะการัง เกาะมุก เกาะเชือก  เกาะม้า  เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะแหวน 

 

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักดำน้ำจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และชาวบ้าน ในชุมชน กิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ประกอบด้วย  การเก็บขยะใต้ทะเลของนักดำน้ำจิตอาสา   การผูกทุ่น       การปลูกหญ้าทะเลและปลูกป่าริมชายหาด  การเก็บขยะริมหาดของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว  การจัดนิทรรศการภายใต้ Green Concept ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ โฮมสเตย์กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน, โครงการแหลมผักเบี้ยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฯ , นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา และพิพิธภัณฑ์เตาเผาถ่านโดย อบจ.ตรัง

 

อย่าลืมกิจกรรมดีๆ@เมืองตรัง  ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2553

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ 0 7521 5867 , 0 7521 1058 , 0 7521 1085