บูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม

Home / ข่าวท่องเที่ยว / บูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม

โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม เป็นโลหะปราสาทแห่งที่สามของโลก ปัจจุบันถือเป็นเป็นโลหะปราสาทที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดราชนัดดารามขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๙ และโปรดให้ช่างออกแบบก่อสร้างโลหะปราสาทเดินทางไปดูแบบโลหะปราสาท ณ ลังกาประเทศ โดยดัดแปลงให้มีลักษณะทางพุทธศิลป์ผสมกับสถาปัตยกรรมแบบไทย ทรงมุ่งหวังให้โลหะปราสาท เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามแห่งยุคสมัย เป็นมรดกสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของโลก มีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรได้รู้จักพุทธศาสนาแห่งแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนในอดีต

9303785_02283

การก่อสร้างโลหะปราสาทดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาจนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระเจดีย์บุษบกโลหะปราสาท เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ร่วมกับกรมศิลปากรดำเนินการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชนัดดาราม ในเขตพุทธาวาสทั้งหมด ปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ใช้เวลาทั้งสิ้น ๔ ปี ต่อมาในพุทธศักราช ๒๕๕๕ กรมศิลปากรร่วมกับวัดราชนัดดารามได้สำรวจสภาพโลหะปราสาท พบว่า ทางด้านโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรง แต่ยอดมณฑปโลหะปราสาท ลวดลายประกอบเครื่องยอด และลวดลายประกอบหลังคา และองค์ประกอบอื่น ๆ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก คณะสงฆ์วัดราชนัดดารามจึงมีมติร่วมกันดำเนินโครงการบูรณปฏิสังชรณ์โลหะปราสาท โดยการ (ปิดทอง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ผู้ทรงสถาปนาวัดราชนัดดาราม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

9303785_02279

ปัจจุบันโครงการดังกล่าว เปิดให้พุทธศาสนิชนร่วมสบทบทุนการบูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาท จำนวน ๓๗ ยอด เปิดให้เป็นเจ้าภาพยอดละ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา ทั้งนี้ วัดได้ดำเนินการบูรณปฏิสังชรณ์ โลหะปราสาท ชั้น ๒จำนวน ๑๒ ยอด กำหนดจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ นี้ แล้วจะดำเนินการในส่วนยอดที่เหลือให้แล้วเสร็จทันในพุทธศักราช ๒๕๕๙ ซี่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติวาระสำคัญดังที่กล่าวข้างต้น โดยผู้สนใจสามารถบริจาคทรัพย์ร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โลหะปราสาทได้ที่ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๓๖ – ๑ -๑๘๗๐๖ – ๘ , ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๘๘ – ๐ – ๐๖๕๐๙ – ๕  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ๐๘ ๙๑๑๙ ๖๓๕๑ , ๐๘ ๙๖๘๓ ๕๙๕๓