Mint Village มิ้นท์วิลเลจ คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ย่านปากเกร็ด

Mint Village มิ้นท์วิลเลจ คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ย่านปากเกร็ด

Mint Village มิ้นท์วิลเลจ คอมมูนิตี้มอลล์ ครบวงจรในรูปแบบสีสัน สดใส สนุกสนาน บริเวณถนนติวานนท์  ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีร้านค้ามากกว่า 80 ยูนิต Mint Village…