ป่าปิด…ที่ภูกระดึง

ป่าปิด…ที่ภูกระดึง

ป่าปิด    เส้นทางท่องเที่ยวบนภูกระดึงนั้น  สามารถแบ่งออกได้เป็น  2 ส่วนใหญ่ๆ คือ  ส่วนของป่าเปิดและป่าปิด  “ป่าปิด” คือ เส้นทางเดินเท้าที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งมาเที่ยวภูกระดึงสามารถเดินเที่ยวได้โดยอิสระ อยากไปตรงไหนก็ไปไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่นำทาง มีป้ายบอกทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวในจุดต่างๆ อย่างชัดเจน  ป่าเปิดที่ทางอุทยานเปิดให้เที่ยวนั้นเป็นพื้นที่เพียงประมาณ…