7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก 7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” คือ แนว คิดที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม…

ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5

ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5

       โตโยต้า ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญชมกิจกรรม “งานวันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ซึ่งรวบรวมผลงานการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จากโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5 “…