7 ที่เที่ยว มรดกโลกแห่งใหม่ ที่ควรไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง

7 ที่เที่ยว มรดกโลกแห่งใหม่ ที่ควรไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง

องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน มรดกโลกแห่งใหม่  (World Heritage) จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 42