เที่ยวสวนมะปราง จ.สุโขทัย

เที่ยวสวนมะปราง จ.สุโขทัย

ท่องเที่ยวสวนมะปราง ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง “ไร่บุญชอบ เอมอิ่ม” จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ที่สามารถปลูกพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะไม้ผลกึ่งเมืองร้อน จะปลูกได้ดีในจังหวัดสุโขทัย ลุงบุญชอบ เอมอิ่ม จึงได้ศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์มะปราง มะยงชิด จากพื้นที่อื่นมาปลูกในจังหวัดสุโขทัย …