Mulberry Fest’ 2019 เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ ชมสวน ชิมของอร่อย ที่ไร่กำนันจุล

Mulberry Fest’ 2019 เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ ชมสวน ชิมของอร่อย ที่ไร่กำนันจุล

เที่ยวงาน “Mulberry Fest’ 2019” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 12 มกราคม 2563 ณ ร้านไร่กำนันจุล สาขา 2 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์