เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ ฉลอง 113 ปี แห่เทียนพรรษาอุบลฯ

Home / Uncategorized / เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ ฉลอง 113 ปี แห่เทียนพรรษาอุบลฯ

เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ เมืองอุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี (UBON INTERNATIONAL WAX FESTIVAL 2014) ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 – วันจันทร์ที่14 กรกฎาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ เมืองอุบลฯ

Ubon Candle Festival (6)

ในวันเทศกาลเข้าพรรษา (แรม1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11) ถือได้ว่ามีประเพณีหนึ่งของไทย ที่สืบทอดกันเรื่อยมาคือประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาสำหรับถวายให้พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้จุดบูชาพระประทานในอุโบสถ ทั้งนี้เพื่อเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้แสงสว่าง 

thailand wax (58)

การถวายเทียน เพื่อจุดตามประทีปเป็นพุทธบูชานั้น มาจากอานิสสงฆ์การถวายเทียน เพื่อจุดเป็นพุทธบูชาที่ปรากฏความในพระไตรปิฎก และในคัมภีร์อรรถกถาว่าพระอนุรุทธะเถระเคยถวายเทียนบูชา ทำให้ได้รับอานิสสงฆ์มากมายรวมถึงได้เป็นผู้มีจักษุทิพย์ และด้วยการพรรณนาอานิสสงฆ์ดังกล่าว อาจทำให้ชาวพุทธนิยมจุดประทีปเป็นพุทธบูชามานานแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าการทำเทียนพรรษาในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อสมัยใด แต่ปรากฏความในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ที่พรรณนาการบำเพ็ญกุศลในช่วงเข้าพรรษาว่า มีการถวายเทียนพรรษาด้วย

_MG_9049

ในประเทศไทย การถวายเทียนเข้าพรรษาจัดเป็นพิธีใหญ่มา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนมาในสมัยรัตนโกสินทร์ การถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นประเพณีสำคัญ มีการพระราชทานถวายพุ่มเทียนรวมถึงโคม เพื่อจุดบูชาตามอารามต่างๆ ทั้งในพระนครและหัวเมือง ซึ่งพิธีนี้ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เห็นคุณค่างานเทศกาลดังกล่าว จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2557 ททท. โดยนายมรกตสุดดีผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม ได้จัดงานเปิดบ้านต้อนรับศิลปินนานาชาติรวม 13 คน จาก 8 ประเทศ คือ บัลแกเรีย เม็กซิโก อินเดีย สเปน อิตาลี มาเลเซียยูเครน และไทย ที่จะมาร่วมกันแสดงงานประติมากรรมเทียนศิลปะร่วมสมัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดงานศิลปะการแกะสลักเทียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีศิลปินจาก ประเทศ มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทียนเป็นองค์ประกอบภายใต้แนวคิดการเฉลิมฉลอง 113 ปีงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557” ถือได้ว่าเป็นแห่งเดียวในโลกโดยนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมงานได้ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2557 ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานี 

_MG_8765

และในปี 2557 นี้ ถือเป็นปีที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการเฉลิมฉลองครบ 222 ปี เมืองอุบลฯดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีนำแนวคิดในงานเทศกาลสำคัญมาพัฒนาต่อยอดให้รูปแบบของงานมีความน่าสนใจขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวที่ททท.ร่วมสนับสนุน มีดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนเยี่ยมเยียนศิลปินนานาชาติ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-11 กรกฎาคม2557 เป็นกิจกรรมที่นำเสนอวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งเทียน โดยการเข้าไปเยือนชุมชนหรือคุ้มวัดต่างๆ ในช่วงที่กำลังเตรียมการตกแต่งต้นเทียน (ประมาณ 2-3วันก่อนวันแห่) ผู้มาเยือนสามารถศึกษากรรมวิธีขั้นตอนการตกแต่งเทียน อันเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้ว ยังได้สัมผัสบรรยากาศการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน สำหรับวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอุบลฯ ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับคุ้มวัดที่น่าสนใจได้แก่ วัดบูรพา วัดหนองบัว วัดสว่างอารมณ์ วัดศรีประดู่ทรงธรรม วัดสุทัศวนาราม วัดทุ่งศรีเมือง วัดผาสุการาม เป็นต้น 

2. กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม2557 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 . เป็นต้นไปโดยเป็นขบวนแห่ ที่มีความประณีตสวยงามจากหลากหลายอำเภอหลายคุ้มวัดในจังหวัดอุบลราชธานี โดยขบวนจะเคลื่อนไปตามถนนอุปราชผ่านศาลากลางไปยังถนนชยางกูรระยะทาง 2-3 กิโลเมตร แต่ละขบวนประกอบด้วยการแสดงการละเล่นฟ้อนรำการบรรเลงดนตรี ในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมขบวนต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ตามปกติจะเสร็จสิ้นในช่วงบ่าย หากแต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม สามารถชมขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ประกอบแสงสีเสียง ได้ตั้งแต่ 20.00-21.00 . ของวันที่11-12 กรกฎาคม2557 

3. กิจกรรมประติมากรรมเทียนศิลปะร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2557 เป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานประติมากรรมร่วมสมัย (Media Art Sculpture) ขนาด 3x3x3 เมตร โดยเป็นผลงานจาก 13 ศิลปินจาก 8 ประเทศ ที่ถือได้ว่าเป็นแห่งเดียวในโลก ที่ศิลปินจากนานาชาติจะมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทียนเป็นองค์ประกอบโดยประยุกต์จากศิลปะการแกะสลักเทียน มาเป็นงานศิลปะร่วมสมัยภายใต้แนวคิดการเฉลิมฉลอง 113 ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557”

4. กิจกรรมเล่าขานตำนานเทียน Art in heaven ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 19.30-20.00 . เป็นการนำเสนองานประติมากรรมเทียนจากผลงานของศิลปินทั้ง 13 คน โดยนำแนวคิดผลงานประติมากรรมเทียน มานำเสนอผ่านบทเพลงแสงเสียงในรูปแบบสื่อผสม ในชุดWonderful Light, Wonderful Night โดยการแสดงเล่าขานตำนานเทียน ให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมมีความเข้าใจ และประทับใจกับงานดังกล่าว

5. กิจกรรมดนตรีในสวนศิลป์ ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00-19.00 . เป็นการแสดงดนตรีแนวเพลงร่วมสมัย ด้วยวงออเคสตร้าจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ท่ามกลางงานประติมากรรมประดับไฟฟ้า 

6. งานศิลปะแขนงต่างๆในถนนสายเทียน ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2557 เป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลปะจากสถาบันชั้นนำด้านศิลปะของประเทศไทย โดยเฉพาะปี 2557 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำเสนอเรื่องราวของ เจ้าจุดประติมากรรมสุนัขน้อยตัวโต ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางท่องเที่ยว ที่จะมาเยี่ยมชมผลงานทางศิลปะ ที่กระจายไปยังชมชนโดยครั้งนี้ เจ้าจุดจะเดินทางจากบ้านเกิด (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี) มายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เพื่อร่วมงานแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ 

ภาพหมู่

นอกจากกิจกรรมภายในงานดังกล่าวแล้ว ยังมีถนนคนเดินเมืองอุบลฯ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมช้อปสินค้าต่างๆ มากมาย ที่ชาวบ้านพากันมาออกร้าน ตั้งแต่วันที่11-14 กรกฎาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสร้างสรรค์กิจกรรมฝ่ายกิจกรรมด้านสินค้า และธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร.0 2250 5500 ต่อ 3477, Call Center 1672 หรือ www.thaifest.com