เทศกาลอาหาร 2 ทะเล จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11 ประจําปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลอาหาร 2 ทะเล จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11 ประจําปี 2553


เทศกาลอาหาร 2 ทะเล จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11 ประจําปี 2553
วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2553
ณ สระบัว แหลมสมิหลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 11 ประจําปี 2553


กิจกรรม
1. การออกร้านจําหน่ายสินค้า อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล สินค้า OTOP ของชุมชน
2. การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและศิลปวัฒนธรรมในแตละภาค จากสถาบันการศึกษา การแสดงจากสถานกงสุลอินโดนีเซียประจําสงขลา การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลาและโรงเรียน / สถาบันการศึกษาอื่น ๆ/ การประกวดนางสาวสมิหลา
3. การประกวดนางสาวสมิหลา แบ่งเป็น 5 ตําแหน่ง ดังนี้
นางสาวสมิหลา ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย
รองอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมสายสะพาย
รองอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมสายสะพาย
ขวัญใจประชาชน ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมสายสะพาย
ขวัญใจสื่อมวลชน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย
4. กิจกรรมอื่น ๆ
– การแขงขันประกอบอาหาร
– สาธิตการประกอบอาหาร “เมนูชูสุขภาพ”
– การเลนเกมส์ / แข่งขันชิงรางวัล
– ประกวดการตกแต่งร้านค้า
– มอบป้าย “Clean Food Good Taste” ใหกับร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขาภิบาล

ชมฟรี! คอนเสิร์ต

26 พ.ค. 2553 – พบกับ หลวงไก่
27 พ.ค. 2553 – พบกับ ตั๊กแตน ชลดา
28 พ.ค. 2553 – พบกับ ทรงกลด ฌามา
30 พ.ค. 2553 – พบกับ วงโปงลางสะออน
31 พ.ค. 2553 – พบกับ บ่าววี
1  มิ.ย. 2553 – พบกับ หงา คาราวาน

ที่มา : http://www.edtguide.com/dontmiss/activity_detail.php?id=5795