งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557

เชิญเที่ยว งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม 2557 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557

งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557

ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ชมการประกวดโคนม /นิทรรศการด้านโคนม / เมืองคาวบอย/ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร / สินค้า OTOP/มอเตอร์โชว์ / การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและปัจจัยการเลี้ยงโคนม / มหรสพบันเทิงมากมาย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
160 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทรศัพท์ 0-3634-5311 , 0-3634-1425 โทรสาร 0-3634-5311 , 0-3634-1425
หรือเว็บไซต์ : www.dpo.go.th