ประกวดหนังสั้น ชิงรางวัลกว่า 300,000 บาท หัวข้อ “ลำปาง นครแห่งความสุข”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประกวดหนังสั้น ชิงรางวัลกว่า 300,000 บาท หัวข้อ “ลำปาง นครแห่งความสุข”

AD final

ดาวน์โหลด กติกาการสมัคร ได้ที่นี่

ตัวอย่างหนังสั้น “ลำปาง นครแห่งความสุข”

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
– บุคคลทั่วไป

การสมัคร
– ทีมแข่งขัน ไม่เกิน 5 คน
– ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารสาเนาบัตรของหัวหน้าทีม ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลาไม่เกิน 16.00 น.
ได้ที่ E-mail : Lampangbrand@gmail.com หรือ Fax : 0-5338-4028
โดยระบุ หัวจดหมายว่า : ใบสมัคร การประกวดภาพยนตร์สั้น “ลาปางนครแห่งความสุข”
ทีม………………………… จังหวัด……………………
– ผู้เข้าประกวดจะได้รับรหัสการประกวด ตอบกลับเข้า E-mail ที่ผู้เข้าประกวดส่งเอกสาร
– ส่งบทภาพยนตร์สั้นในการเข้าประกวด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลาไม่เกิน 16.00 น.
ได้ที่ E-mail : Lampangbrand@gmail.com
โดยระบุ หัวจดหมายว่า : บทภาพยนตร์สั้น “ลาปางนครแห่งความสุข”
ทีม………………………… จังหวัด……………………
ติดตามรายชื่อและรหัสผู้เข้าประกวดทั้งหมดได้ที่ www.facebook.com/lampangbrand และ
www.lampangbrand.com ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 16 กันยายน 2557

ขอบเขตและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
– เงื่อนไขภายใต้สโลแกน “ลาปาง นครแห่งความสุข” ให้สามารถนาไปใช้กับกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และส่งเสริมการขายสินค้าเซรามิก ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ
OTOP อาหาร ที่พัก ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลาปาง
– สามารถตั้งชื่อผลงาน ตามความเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับเนื้อหา และหัวข้อการประกวด
– ส่งบทภาพยนตร์สั้น ความยาวของเนื้อเรื่องต้องไม่เกิน 15-20 นาที
– รูปแบบของบทภาพยนตร์สั้น เป็นบทที่พร้อมถ่ายทาได้
– เนื้อหาต้องไม่นาเสนอในรูปแบบการเสียดสี ล้อเลียน ศาสนา วัฒธรรม และสถาบัน
– เนื้อหาต้องสอดคล้องกับหัวข้อ ”ลาปาง นครแห่งความสุข”
– เนื้อหาต้องไม่เคยส่งประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากโครงการและสถาบันอื่นมาก่อน
– ผู้เข้าประกวด สามารถส่ง บทภาพยนตร์ในรูปแบบของ ไฟล์ ได้ทาง E-mail

รอบคัดเลือก รอบที่ 1 บทภาพยนตร์สั้น (ผู้เข้าประกวดทั้งหมด) วันที่16-18 กันยายน 2557
– คัดเลือกรอบที่ 1 จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด ให้เหลือ 20 ทีม โดย จังหวัดลาปาง และผู้ทรงคุณวุฒิ
– ประกาศผลผู้เข้ารอบที่ 1 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 จานวน 20 ทีม
ผ่าน Facebook : www.facebook.com/lampangbrand และ www.lampangbrand.com

เกณฑ์การตัดสินบทภาพยนตร์สั้น
1.ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
2.การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมาย
กระทาตามจุดประสงค์ของการโครงการผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
3.แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
4.สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของบทภาพยนตร์
หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

รอบคัดเลือก รอบที่ 2 บทภาพยนตร์สั้น วันที่ 20 กันยายน 2557
– คัดเลือกผู้เข้าประกวดจาก 20 ทีม ให้เหลือ 10 ทีม ณ ศาลากลาง จังหวัดลาปาง
– คัดเลือกโดย คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงในวงการ จานวน 7 ท่าน
– ผู้เข้าประกวดสามารถติดตามข่าวสารหรือ รายงานการประกวดได้ทาง Facebook และเว็บไซด์
www.lampangbrand.com
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก 10 ทีม ในวันที่ 21 กันยายน 2557 ผ่านทาง Facebook และเว็บไซด์
www.lampangbrand.com
– ผู้ผ่านคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจัดทาภาพยนตร์สั้นตามบทภาพยนตร์ที่ได้ผ่าน
การคัดเลือกแล้ว จานวน 5,000 บาท (จะได้รับรางวัลเมื่อส่งภาพยนตร์สั้นเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียดการส่งภาพยนตร์สั้น ของผู้เข้าประกวด 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 15 ตุลาคม 2557
– ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีม ต้องผลิตภาพยนตร์สั้นให้สมบูรณ์ และอัพโหลดลงบน YouTube โดยตั้งชื่อ
ภาพยนตร์สั้นข้อความว่า “ประกวดภาพยนตร์สั้น “ลาปางนครแห่งความสุข” ทีม……………………………..
จังหวัด…………………………….. รหัสการประกวด……………………………… (ด้วยความละเอียดของภาพยนตร์
ไม่น้อยกว่า 1080p บน YouTube)
– ผู้เข้าประกวดต้องส่งลิ้งที่อัพโหลดเรียบร้อยแล้ว ผ่านทาง E-mail : Lampangbrand@gmail.com
โดยเขียนหัว E-mail ข้อความว่า (Link Upload) ประกวดภาพยนตร์สั้น “ลาปางนครแห่งความสุข”
ทีม……………………รหัสการประกวด…………………… (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลาไม่เกิน 16.00 น.)
หมายเหตุ : ภาพยนตร์สั้นที่จัดทาขึ้น ต้องไม่มีการคัดลอกหรือแอบอ้าง ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว หรืองาน
สร้างสรรค์ดั้งเดิมของผู้อื่น ไม่ว่าจะยกมาทั้งหมดหรือเลือกเพียงบางส่วนมาใช้ในการประกวด

รอบเก็บคะแนน ผ่าน Facebook วันที่ 16-17 ตุลาคม 2557

– ชอบกด Like ใช่กด Share ผ่านทาง www.facebook.com/lampangbrand นับจากจานวน
กด Like และกด Share ในแฟนเพจ Lampangbrand เท่านั้น ใช้รวมคะแนนในการประกวด 20%
ระยะเวลา : 10.00 น. 16 ตุลาคม 2557 – 9.00 น. 17 ตุลาคม 2557

รอบตัดสินผู้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย (ภาพยนตร์สั้น) วันที่ 17 ตุลาคม 2557

– วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดลาปาง
– ตัดสินโดย คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงในวงการ จานวน 7 ท่าน
– ตัดสินผู้เข้ารอบ จานวน 3 ทีมสุดท้าย เพื่อชิงเงินรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับประกาศนียบัตร โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 100,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับประกาศนียบัตร โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับประกาศนียบัตร โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 30,000 บาท
– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย เวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2557
ผ่านทาง Facebook
– ผู้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย ทางทีมงานจะเป็นผู้ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งการเข้าร่วมประกาศผล
– ผลงานการประกวด ทางจังหวัดลาปางสามารถนาไปเผื่อแพร่ ประชมสัมพันธ์ ร่วมไปถือการตัดแปลง
ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสินภาพยนตร์สั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินดังนี้
– แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน
– เทคนิคของภาพยนตร์ เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ 20 คะแนน
– ความสมบูรณ์และการทาหน้าที่ของภาพยนตร์(File Function) 15 คะแนน
– ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน 15 คะแนน
– บทภาพยนตร์ 10 คะแนน
2. จากสื่อ Social media 20%
– ชอบกด Like ใช่กด Share ผ่านทาง www.facebook.com/lampangbrand 20

คะแนน
รวม 100 คะแนน
หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

รอบประกาศผลและแถลงข่าว วันที่ 19 ตุลาคม 2557
– ผู้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย ต้องเข้าร่วมงานประกาศผลและแถลงข่าวในวันที่ 19 ตุลาคม 2557
เวลา 17.00 ณ. กาดกองต้า อ.เมือง จังหวัดลาปาง
– ผู้ได้รับเงินรางวัลต้องเป็นผู้ชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามจานวนเงินรางวัลที่ได้รับ

สรุปกาหนดการประกวดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นตราสัญลักษณ์การสร้างแบรนด์จังหวัดภายใต้สโลแกน ”ลาปาง นครแห่งความสุข”
1. ส่งบทภาพยนตร์สั้น 15 กันยายน 2557
2. คัดเลือกจากบทภาพยนตร์สั้นทั้งหมด เหลือ 20 ทีม 16-18 กันยายน 2557
3. คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการทาภาพยนตร์สั้น 20 กันยายน 2557
4. ส่งภาพยนตร์สั้น ผ่านการ อัพโหลดลงบน YouTube 15 ตุลาคม 2557
5. เก็บคะแนน ชอบกด Like ใช่กด Share ผ่านทาง Facebook 16-17 ตุลาคม 2557
6. รอบตัดสิน ผู้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย 17 ตุลาคม 2557
7. ประกาศผลการประกวด ณ. กาดกองต้า จังหวัดลาปาง 19 ตุลาคม 2557
*** เสร็จสิ้นกิจกรรม ***

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ฐิชารัศม์ นิติกุลเศรษฐ์ (น้อย) เบอร์ 094-2066-129 / กิตติสิชญ์ สุภามูล (อ๊อด) เบอร์ 09-3216-5819 หรือ
ช่องทาง www.facebook.com/lampangbrand
สามารถติดตามข่าวสารหรือรายงานการประกวดได้ทาง Facebook และเว็บไซด์ www.lampangbrand.com
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า