งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคกลาง / งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครปฐม ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึง 5 มกราคม 2557 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีวัตถุสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติยศและเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพระมหา ธีรราชเจ้า และให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้สักการะองค์พระปฐมเจดีย์ รวมทั้งเป็นเวทีและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันกัน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และเพื่อจัดกิจกรรมการสบสารคุณค่าวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นพื้นฐานการดำเนิน ชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบัน ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสงเสริมการท่องเทียวจังหวัดนครปฐม  สำหรับภายในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรม ได้แก่

งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557

งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557

  • ขบวนทางวัฒนธรรม ขบวนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ลูกเสือขนนกและลูกเสือป่า ขบวนกลุ่มชาติพันธุ์
  • พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
  • นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และงานพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องอาเซียน
  • การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนและการแสดงพื้นบ้าน การแสดงดนตรีร่วมสมัย ฟรีคอนเสิร์ต
  • การแข่งขันหมากรุก การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  • การจัดเรือนรำลึก ลานวัฒนธรรม นิทรรศการทางวัฒนธรรม การสาธิต และจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
  • การจำหน่ายของที่ระลึก สินค้าทางวัฒธรรมและสินค้าทั่วไป
  • ศูนย์อาหาร ที่รวมร้านอาหารของดีจังหวัดนครปฐม และสิ้นค้าพื้นเมืองภาคต่างๆ

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึง 5 มกราคม 2557

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : prdnakhonpathom.com/