เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

Home / ทิปท่องเที่ยว / เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

ประเทศไทย มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับชิลี ผู้ถือหนังสือเดินทางของไทยทุกประเภทสามารถเดินทางไปชิลีโดยไม่ต้องมีวีซ่า โดยได้รับอนุญาตให้พำนักเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เดินทางจากประเทศไทยโดยไม่มีวีซ่า ควรจะมีบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินกลับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินด้วย มิฉะนั้นอาจประสบปัญหาในการขึ้นเครื่อง ณ ท่าอากาศยานต้นทาง/ระหว่างทาง

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

ควรมีประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลระหว่างเดินทางไป ต่างประเทศ เพราะค่ารักษาพยาบาลในชิลีสูงมาก และควรมียารักษาโรคประจำตัวติดตัวไว้อย่างเพียงพอ เพราะอาจมีปัญหา ในการซื้อหาระหว่างการเดินทาง

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลีเรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

การเข้าเมือง : หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้เก็บรักษาเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ให้ดี เพราะสามารถนำไปใช้ยกเว้นภาษีค่าโรงแรมได้ และจำเป็นต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการเดินทาง ออกนอกประเทศชิลีด้วย

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

บุคคลใดนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกัน เกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า ออกหรือเข้ามาในประเทศชิลี ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรทุกแห่ง ทางการชิลีห้ามนำผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผักผลไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองการบรรจุหีบห่อ จากประเทศผู้ผลิตเข้าประเทศ

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

ดังนั้นหากท่านประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือผักผลไม้ใดๆ เดินทางเข้าประเทศชิลี ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทราบ โดยกรอกแบบฟอร์ม Declaración Conjunta Aduana -SAG ที่ได้รับ มิฉะนั้นก็อาจถูกดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงการถูกริบของ และเสียค่าปรับอย่างน้อย 200 ดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย อาทิ เนื้อสัตว์ทุกประเภท เมล็ดพืช/ผักผลไม้อบแห้ง ชา กาแฟ โกโก้ ถั่ว ผัก ผลไม้แช่แข็ง น้ำผลไม้ น้ำมันพืช แป้ง น้ำตาล แอลกอฮอล์ ผักผลไม้แปรรูปในน้ำเชื่อม/ดอง/ปรุงสุก ธัญญาหาร เครื่องปรุงป่น ผลิตภัณฑ์จากนม น้ำผึ้ง เป็นต้น

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

ทั้งนี้การนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลอาจดำเนิน การได้ โดยต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อผ่านกระบวน การตรวจคนเข้าเมือง และผ่านการตรวจสอบ และอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในช่องสำแดง (Declare) หลังจากเจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจกระเป๋าเดินทางแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ แต่ละคนก็อาจมีระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางก็ควรจะพยายามปฏิบัติตาม กฎระเบียบของทางการชิลีไว้ก่อน

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

เมื่อเดินทางถึงชิลี : โดยที่ชิลีตั้งอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ ภูเขาไฟระเบิด ไฟป่า พายุฝน ดินถล่ม ฯลฯ และคนต่างชาติก็มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

ดังนั้นเมื่อเดินทางถึงชิลีแล้ว ไม่ว่าจะพำนักอยู่ในชิลีเป็นเวลานานเท่าใด ขอให้คนไทยติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง e-mail ที่ rte.santiago@vtr.net โดยแจ้งข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ สถานที่พำนักในชิลี วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาชิลี และระยะเวลาที่จะพำนักอยู่ในชิลี เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้มีข้อมูลสำหรับติดต่อช่วยเหลือได้หากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีข้อมูลคำแนะนำที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพำนักอยู่ในชิลี สำหรับคนไทยที่จะพำนักอยู่ในชิลีเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ไปติดต่อด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรกที่กระทำได้ด้วย

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

ภาษา : คนท้อง ถิ่นทั้งหมดในชิลีใช้ภาษาสเปน ซึ่งสำเนียงและสำนวนจะแตกต่างจากภาษาสเปนที่ใช้ในสเปน พอสมควร คนส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ การศึกษาภาษาสเปนเบื้องต้นก่อนการเดินทาง จึงมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

ความปลอดภัย : ใน ช่วงเวลาปัจจุบัน คนต่างชาติรวมถึงคนไทยที่พำนักอยู่ในชิลีและที่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือ ติดต่อธุรกิจ ในชิลีจำนวนไม่น้อยได้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในชิลี ทั้งในเมืองหลวงคือกรุงซันติอาโกและในเมืองอื่นๆ โดยรูปแบบของอาชญากรรมได้แก่ การล้วงกระเป๋าในสถานที่ที่คนพลุกพล่านและในรถไฟฟ้า การฉกชิงวิ่งราว เครื่องประดับ กระเป๋าสะพาย กล้องถ่ายรูป ฯลฯ บนถนน ในร้านอาหาร ในร้านค้า ใน Supermarket รวมถึงในห้างสรรพสินค้า การจี้ปล้นทรัพย์สินจากตัวบุคคล ในรถยนต์ ในรถประจำทางระหว่างเมือง และในอาคารบ้านเรือน การมอมยาในสถานที่ท่องเที่ยวในยามกลางคืนเพื่อปล้นทรัพย์ โดยเหตุที่เกิดเกือบทั้งหมด ทางการตำรวจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินมาคืนได้ และในบางกรณีเหยื่อของอาชญากรรมก็ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ พฤติกรรมของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทำให้เชื่อได้ว่าคนเอเชียรวมถึงคนไทยอาจ เป็นเป้าหมายหนึ่งของอาชญากรในชิลี

เรื่องน่ารู้ก่อนไป ชิลี

ดังนั้นคนไทยที่พำนักอยู่ในชิลี หรือคนไทยที่จะเดินทางไปชิลีระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวหรือการติดต่อ ธุรกิจ ควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ควรระมัดระวังไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับไปใน สถานที่สาธารณะ ไม่ควรวางกระเป๋าหรือของมีค่าในที่สาธารณะ ไม่ควรวางกระเป๋าหรือของมีค่าไว้ที่พื้น หรือคล้องไว้กับเก้าอี้เมื่อรับประทานอาหารในร้านอาหาร ไม่ควรเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่มีคนสัญจรและที่มี แสงสว่างน้อย ไม่ควรพกหนังสือเดินทางไว้ในกระเป๋าสะพาย และไม่ควรเชื่อใจคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิท ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งนี้ หากมีเหตุด่วนเหตุร้าย ขอให้รีบติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางโทรศัพท์ทันที

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก
Embajada Real de Tailandia
Americo Vespucio Sur 100, Piso 15
Las Condes, Santiago, Chile
Tel. (02) 2717-3959 Fax. (02) 2717-3758
E-mail: rte.santiago@vtr.net
Website: http://www.thaiembassychile.org, http://www.thaibizchile.org
Facebook: Thai Community in Chile

ข้อมูลและภาพ : thaiembassychile.org / nationalgeographic.com /