สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

travel mthai ชวนเที่ยวกรุงแบบอิ่มใจ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ที่ วัดราชนัดดา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก โลหะปราสาท ก่อสร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แทนการสร้างเจดีย์ ยิ่งใครมีโอกาสผ่านถนนราชดำเนินในตอนกลางคืน จะได้เห็นความเรืองรองจาก โลหะปราสาท สาดส่องเสมือนแสงแห่งศรัทธา

โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

โลหะปราสาท มีลักษณะเป็นเป็นปราสาท 3 ชั้น มี 37 ยอด ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ภายใน โลหะปราสาท เป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอด แกนกลางหลักเป็นซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาท โดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนขึ้น 67 ขั้น โลหะปราสาท เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2394 นับจากปีที่เริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้ 5 ปี แต่ก่อสร้างสำเร็จเป็นเพียงปราสาทโกลน ก็สิ้นสมัยรัชกาลที่ 3

โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง โลหะปราสาท จนเข้าสมัยรัชกาลที่ 5 พระประสิทธิ์สุตคุณ (แดง เขมทตฺโต) เจ้าอาวาส ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณะปฏิสังขรณ์ โลหะปราสาท หลายครั้ง ตามกำลังทรัพย์ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นบนลงมา คือ ทำพื้น ก่อมณฑปโบกปูนสีแดง ยกฉัตร ยอดเจดีย์ที่ชั้นบนสุดและชั้นสองทั้งหมด

โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

ต่อมาในช่วงที่ พระราชปัญญาโสภณ (สุข ปุญญรํสี) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้จัดให้มีการบูรณะครั้งใหญ่ของ โลหะปราสาท ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2506 โดยพยายามรักษาแบบแผนดั้งเดิมของ โลหะปราสาท ในสมัยรัชกาลที่ 3 ให้คงไว้มากที่สุด โลหะปราสาท ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จนเสร็จสมบูรณ์ในครั้งนี้

สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

โลหะปราสาท เป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อครั้งงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงองค์ปัจจุบันของเราชาวไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระเจดีย์บุษบก โลหะปราสาท เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

สืบเนื่องจากโอกาสสำคัญครั้งนั้น โลหะปราสาท จึงได้รับการบูรณะอีกครั้ง ใน พ.ศ. 2539 โดยเริ่มจากยอดมณฑปกลาง เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำ กลายเป็น โลหะปราสาท สุดงดงามจับตา ให้เราได้ชื่นชมและภาคภูมิใจกันทุกวันนี้

สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า โลหะปราสาท

สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

โลหะปราสาท เป็นหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจมาก

สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

กรมศิลปากรฯ ได้ประกาศขึ้นทะเบียน โลหะปราสาท เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492

ด้านหน้าทางเข้า มีประวัติ โลหะปราสาท ให้อ่านกันคร่าวๆ

โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม

ด้านล่างเป็นการจัดนิทรรศการของ โลหะปราสาท มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้

เกล็ดความรู้ต่างๆ จะสอดแทรกอยู่ตามช่องทางเดินแคบๆ

มุมนี้อธิบายถึงมูลเหตุการประดิษฐาน โลหะปราสาท

โลหะปราสาท เป็นหลังที่ 3 ของโลก และเป็นหลังเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แห่งเดียวในโลก โดย โลหะปราสาท หลังแรกนั้น สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล โดยนางวิสาขา มหาอุบาสิกา เป็นปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง ยอดปราสาททำด้วยทองคำ โลหะปราสาท หลังที่สอง สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังกา ราวปีพุทธศักราช 382 เป็นปราสาท 9 ชั้น 1,000 ห้อง กว้าง 100 ศอก สูง 100 ศอก  หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง ผนังเป็นไม้ประดับด้วยหินมีค่าและงาช้าง

ตรงนี้ค่อนข้างล้ำ แต่ทำเอาเมื่อยแขนอยู่เหมือนกัน ใครอยากเห็นพัฒนาการในการสร้าง โลหะปราสาท แบบเห็นภาพ เพียงแค่หมุนเข็มนาฬิกา ย้อนไปดูความเปลี่ยนแปลงได้

บันไดวนสำหรับขึ้น-ลง 67 ขั้น

ถ้าเป็นช่วงกลางคืน ป้ายเหล่านี้จะเรืองแสง

ถึงบริเวณชั้นที่จัดให้ชมทิวทัศน์รอบด้าน จาก โลหะปราสาท

ด้านบนมีข้อมูลบอกเล่า ถึงสิ่งที่อยู่รอบด้านของ โลหะปราสาท ความรู้อยู่รอบตัวเราจริงๆ

จากมุมนี้ สามารถมองเห็น ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร

ลองก้มลงไป มุมนี้สูงใช่ย่อย

มาถึงทางขึ้นยอดปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

โลหะปราสาท

เมื่อได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอด โลหะปราสาท แห่งนี้แล้ว จึงนับเป็นเจดีย์สถานที่มีความสมบูรณ์พร้อม เพื่อเป็นเครื่องน้อมรำลึกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

ข้อมูล : th.wikipedia.org

สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า โลหะปราสาท องค์แรกและองค์เดียวของไทย

6 ภาพแปลก กรุงเทพฯ ในสายตาชาวต่างชาติ

เที่ยว กรุงเทพฯ แชมป์สุดยอด เมืองท่องเที่ยว ปี 2013