เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ และ ของดีเมืองชุมพร 2558

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ และ ของดีเมืองชุมพร 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร ร่วมกับจังหวัดหวัดชุมพร กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ และ ของดีเมืองชุมพร ประจำปี 2558 ในวันที่ 21-27 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมด้านเกษตรกรและการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

เชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ และ ของดีเมืองชุมพร 2558

ของดีเมืองชุมพร 2558

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ในวันที่ 21-27 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชุมพร ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการเกษตร การแสดงและจำหน่ายผลผลิต ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร พร้อมกับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและประชาชน ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ เน้นกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเป็นหลัก เพื่อที่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้พร้อมกับต่อยอดทางความคิด นำไปพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร

กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดชุมพรกว่า 20 หน่วย การสาธิตและการแสดงผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้มีการจำหน่าย ผลไม้สด พืชผักพื้นบ้าน สินค้า ปศุสัตว์ สินค้าประมงสดและแปรรูป สินค้า OTOP และกิจกรรมภาคบันเทิง มีการแสดงดนตรีของนักร้องชื่อดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ชมตลอดงานอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
โทร. 0 7759 6658 และ ททท. สำนักงานชุมพร โทร. 0 7750 2775-6

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย