งานประเพณีปอยส่างลอง 2555

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีปอยส่างลอง 2555

งานประเพณีปอยส่างลอง 2555

ททท.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมสืบสานงาน ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนป๊อกตะวันออก  จัด งานสืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง  (งานบวชลูกแก้ว)ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดกลางทุ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยงานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไตใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

ประเพณีปอยส่างลองเกิดจากศรัทธายึดมั่นใน พุทธศาสนาอย่างมั่นคงของชาวไต ว่าบุตรชายที่มีอายุระหว่าง ๗ – ๑๔ ปี ที่เข้ารับบรรพชาเป็นสามเณรในประเพณีปอยส่างลองจะได้กุศลแรงกว่า การอุปสมบทพระภิกษุ คำว่า “ส่างลอง” เป็นคำไต (ไทยใหญ่) ผสมระหว่างคำว่า “ส่าง” หมายถึง “เจ้าส่าง” คือสามเณรในภาษาไทย และ “ลอง”  มาจากคำว่า “อลอง” แปลว่า กษัตริย์ ดังนั้น ส่างลอง จึงหมายถึงผู้ที่จะเตรียมบวชเป็นสามเณร โดยประเพณีปอยส่างลองเป็นการเลียนแบบพุทธประวัติ ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จออกผนวช การกระทำทุกอย่างในช่วงเวลาเป็นส่างลองจะปฏิบัติเหมือนการปฏิบัติเหมือน กษัตริย์ตามความเชื่อของชาวไต ซึ่งจะแต่งกายแบบกษัตริย์พม่าโบราณคือ นุ่งโจงกระเบนผ้าแพร ผ้าลายสีต่างๆ สวมเสื้อมีชายเชิงงอนประดับด้วยวัสดุเทียมเพชร พลอย หรือปักดิ้นไหมสีต่างๆ โพกศีรษะด้วยผ้าแพรและประดับด้วยดอกไม้ ส่วนใหญ่จะเป็นเอื้อผึ้งสดตามฤดูกาล สำหรับผู้ที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรแต่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพบวชหรือรับเป็นภาระ อุปถัมภ์บุตรผู้อื่น ที่เรียกว่า “พ่อข่าม แม่ข่าม” ชาวไตเชื่อว่าจะได้กุศลอันยิ่งใหญ่เช่นกัน ประเพณีปอยส่างลองจึงเป็นประเพณีบรรพชาสามเณรตามแบบไตเพื่อให้บุตรหลานได้มี โอกาสศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เดิมประเพณีปอยส่างลองเป็นการจัดประเพณีในหมู่ญาติมิตรของเจ้าภาพ ปัจจุบันประเพณีได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง นับได้ว่ามีความสวยงามตามประเพณีโบราณของชาวไต ที่หาชมได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้น ประเพณีปอยส่างลองจัดขึ้นหลายแห่งในทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มักมีการจัดขึ้นประมาณปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนของทุกปี

ปอยส่องลาง

นายวิศณุ  อรุณบำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไต(ไทยใหญ่) ที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปี ชี้ให้เห็นถึงความศรัทธา   อันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง(แห่ครัวหลู่)นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณี โบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับการร่วมทำบุญไปพร้อมกัน ด้วยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยเทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอนร่วมกับ ชุมชนป๊อกปางล้อและวัดปางล้อ กำหนดจัดงานประเพณี ปอยส่างลองขึ้นในวันที่ ๔ – ๖เมษายน ๒๕๕๔ รวม ๓ วัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอนขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณี อันดีงามของชาวไตจังหวัดแม่ฮ่องสอนในงานปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ วัดกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร.๐๕๓-๖๑๒๐๑๖ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. ๐๕๓-๖๑๒-๙๘๒-๓

……………………………………………………………

งานประเพณีปอยส่างลอง 2555

ที่มา: http://www.tatnewsthai.org