งานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี 2553

      

งานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี 2553
วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2553
ณ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

  

001

   

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 23.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 23.00 น.
และวันสุดท้ายของงานปิดเวลา 24.00 น

    

กิจกรรมภายในงาน

1. จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และให้บริการด้านการแพทย์
2. กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสาธารณะ
3. กิจกรรมด้านความบันเทิง การแสดงบนเวี การแสดงกลางแจ้ง
4. กิจกรรมด้านการเสี่ยงโชคชิงรางวัล
     – การจำหน่ายบัตรสอยดาว สอยกัลปพฤกษ์ สลากกาชาด
5. กิจกรรมโครงการหลวง
     – การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์
     – จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรและกลุ่มแม่บ้าน
6. กิจกรรมจากเหล่ากาชาดจังหวัด 75 จังหวัด
     – จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
7. กิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี การสรรหากุลบุตร – กุลธิดากาชาด การประกวดร้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

    

ติดต่อ

กรรมการและเลขานุการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาด
โทรศัพท์ : 0 2256 4440 , 02 251 1218 ต่อ 124
โทรสาร   : 0 2250  0312

หรือดูรายละเอียดได้ที่http://fair.redcross.or.th

    002

   

รายละเอียดงาน

สภากาชาดไทยเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2553
รวมใจถวายราชสดุดี   ถวายพระพรพระภูมี   ทรงพระเจริญ

    

     สภากาชาดไทย  กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่  30 มีนาคม  –  7 เมษายน  2553  ณ  บริเวณสวนอัมพร  ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก  เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ  รวมใจถวายราชสดุดี   ถวายพระพรพระภูมี  ทรงพระเจริญ… สื่อความหมายถึงปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมใจกันแซ่ซ้องสดุดีในพระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย  ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำสราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ  เป็นร่มโพธิ์ทองของเหล่าข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทอญ

    

     โดยในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553  ซึ่งเป็นวันแรกของงาน  สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด  ประจำปี 2553  และทรงเยี่ยมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ  ที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาด   ตั้งแต่เวลา 17.00 น.  เป็นต้นไป

   

     สำหรับกิจกรรมภายในงานกาชาด ประจำปี 2553    ประกอบด้วยการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ   และเอกชน กว่า  200  หน่วยงาน   ที่มาร่วมกันจัดแสดงกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ  ทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค กิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล   การสอยดาว  การสอยกัลปพฤกษ์  การจำหน่ายสลากกาชาด  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา   ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย  ร้านศูนย์ศิลปาชีพ 904   ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย  มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก  สภากาชาดไทย  เป็นต้น   และในปีนี้มีหน่วยงานที่มาร่วมออกร้านเพิ่มขึ้นอีก  3  ร้านคือ  ร้านองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก   ร้านศาลแพ่งธนบุรี และร้านชมรมพ่อค้าแม่ค้าตลาดโชคชัย 4   นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง  75  จังหวัด 

    

     การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย    การประกวดสุขภาพเด็ก    การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี   รวมทั้งการจัดประกวดร้านกาชาด  ภายใต้แนวคิด  รวมใจถวายราชสดุดี   ถวายพระพรพระภูมี  ทรงพระเจริญ…  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย   พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจ   และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย   และที่มีต่อสภากาชาดไทย   โดยแบ่งเป็น  4  ประเภท  ได้แก่ ประเภทที่ 1  พระราชประวัติ   ภูมิพลองค์พ่อหลวง   ประเภทที่ 2   พระปรีชาสามารถ   สถิตในใจทวยราษฎร์   ประเภทที่ 3   พระอัจฉริยภาพ   ภูมิพลังของแผ่นดิน   ประเภทที่ 4   พระบรมราโชวาท   ดั่งแสงเทียนส่องนำไทย

    

     ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการของสภากาชาดไทยเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสุขภาพนั้น  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการตรวจสมรรถภาพร่างกาย เช่น ตรวจหมู่เลือด  ตรวจคลื่นหัวใจ   ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจวัดสายตา  ฯลฯ  เป็นต้น รวมทั้งมีการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านที่มีคุณภาพต้นตำหรับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้สภากาชาดไทยยังได้จัดให้มีการรับบริจาคดวงตา   อวัยวะ   การขอรับบริจาคผิวหนัง  การรับบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา  และการเปิดรับบริจาคโลหิตที่บนอาคารใหม่สวนอัมพร  ตลอด  9 วัน 9 คืน

  

     สภากาชาดไทย  จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศ  และทุกวัย  เที่ยวงานกาชาด           ประจำปี  2553  ณ  บริเวณสวนอัมพร  ลานพระบรมรูปทรงม้า  สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง     (สนามเสือป่า)  ถนนศรีอยุธยา  และราชดำเนินนอก  โดยในวันธรรมดาจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 14.00 – 23.00  น.  วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ  เริ่มงานเวลา 10.00 – 23.00  น. บัตรเข้าชมงานจำหน่ายในราคา  20  บาท  รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

  

เที่ยวสนุก  สุขใจ  ได้กุศล  เที่ยวงานกาชาดประจำปีที่สวนอัมพร

   

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาด
โทร. 0 – 2256 – 4440 ,  0 – 2255 – 9911  ,  0 – 2251 – 1218 ต่อ 124
โทรสาร. 0 – 2652 – 4440
E-mail  : pr-fund@redcross.or.th  , pr-fund-rc@hotmail.com

   

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                                                     http://fair.redcross.or.th

     

***ตรวจผลสลากกาชาดได้ที่ : http://fair.redcross.or.th/lotto53/