โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีแห่งดาว กับ ชุมชนท่าแร่”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีแห่งดาว กับ ชุมชนท่าแร่”

ททท.นครพนม ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ในงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสประจำปี 2553 หัวข้อ “วิถีแห่งดาว กับ ชุมชนท่าแร่”

 

image

 

งานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสของจังหวัดสกลนคร ในทุกปี เป็นงานที่มีการจัดยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ในงานจะมีกิจกรรมการแห่ดาวของชุมชนท่าแร่ การประกวดการประดับไฟหน้าบ้าน การจัดพิธีมิสซา ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวคริสต์นิกายคาทอลิก บ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวชุมชนท่าแร่ ในจังหวัดสกลนคร และยังกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจ กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย เป็น กิจกรรมที่ใช้ภาพถ่ายเป็นตัวสื่อสารความสำคัญของประเพณีแห่ดาวของชาวท่าแร่ ในจังหวัดสกลนคร จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การสะท้อนความเป็นสกลนครในทุกด้านของสังคม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บุคคล วิถีชีวิต เทศกาลและประเพณี ล้วนสามารถสื่อผ่านภาพถ่ายได้

 

นายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม    จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “วิถีแห่งดาว กับ ชุมชนท่าแร่” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ และสะท้อนความเป็นสกลนครในทุกมิติ ให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวสกลนครได้ชื่นชม พร้อมทั้งอยากให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสวยงามของขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน ตลอดจนวิถีชีวิตความผูกพันของประเพณีแห่ดาวกับชาวสกลนคร ผ่านการถ่ายภาพ

รายละเอียดการรับสมัคร
1. เปิดรับภาพจากผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย อายุ ของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
2. เป็นภาพสี หรือภาพเอกรงค์ (ภาพขาวดำ)
3. ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล โดยให้ส่งภาพถ่ายพร้อมแนบไฟล์ส่งเป็นแผ่นซีดี ไฟล์ JPEG ขนาดความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ตกแต่งหรือใช้เทคนิคใดๆ ในการแต่งภาพ นอกจากการปรับความเข้มของแสงเท่านั้น
5. ผู้ประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องระบุชื่อภาพ ชื่อผู้ถ่าย สถานที่ที่ถ่ายภาพ และวันเดือนปีที่ถ่าย ลงด้านหลังภาพ โดยให้แนบมาพร้อมกับภาพถ่าย

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ผู้ส่งประกวด ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหลังภาพถ่ายทุกภาพ
2. ภาพถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน
3. ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่ง และภาพถ่ายที่เคลือบพลาสติกหรือใส่กรอบ จะไม่ได้รับพิจารณา
4. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด
5. ผู้จัดการประกวดจะไม่ส่งผลงานกลับคืนให้ผู้เข้าประกวด
6. ผู้ชนะการประกวดต้องยินยอมให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ตีพิมพ์ภาพถ่ายในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร นิตยสาร หรือผลงานอื่นๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และสามารถใช้ภาพถ่ายนั้น เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

*หมายเหตุ ผลงานประกวดที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
*การประกวดเป็นประเภทเดียว โดยสามารถส่งรูปถ่ายในมุมมองต่างๆ ดังนี้ บุคคล, แหล่งท่องเที่ยว, วิถีชีวิตความเป็นอยู่, งานเทศกาลประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

image

 

เกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีแห่งดาว กับ ชุมชนท่าแร่”
การตัดสินภาพถ่าย ในครั้งนี้จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินภาพถ่าย ตามมาตรฐานสากล โดยพิจารณาจาก
1. มุมมอง / แนวความคิด (IDEA / CREATIVE)
2. การเล่าเรื่องของภาพ (STORY)
3. แสง (LIGHT)
4. การจัดองค์ประกอบภาพ (COMPOSITION)
5. สี และโทน (COLOR/TONE)
6. ฉากหลัง (BACKGROUND)
7. จังหวะ หรือการเคลื่อนไหว (MOMENT)
8. อารมณ์ และความรู้สึก (MOOD and FEEL)
9. เทคนิคการถ่าย (TECHNIC)
10. กระบวนการจัดภาพ (POST PROCESS)

 

รายการที่ให้คะแนน มีด้วยกัน 10 ข้อการให้คะแนน จะมีคณะกรรมการกลาง โดยประกอบด้วยทั้งกรรมการกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่เป็นช่างมืออาชีพ จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินภาพถ่ายในครั้งนี้ให้ถูกต้องและยุติธรรมที่สุดตามเงื่อนไขและระเบียบที่กำหนดไว้

 

กำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
เปิดรับผลงาน   วันที่  20 – 23  ธ.ค. 2553
ตัดสินผลงาน   วันที่  24 ธ.ค. 2553
ประกาศผลการตัดสิน   วันที่  24 ธ.ค. 2553
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่ นิทรรศการภาพถ่าย งานเทศกาล
แห่ดาวคริสต์มาส ลานกิจกรรม ชุมชนท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม
2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
3. เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเซาท์ ออร์แกไนท์เซอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด 
5. ร้านสกลอินเลิฟ (ตรงข้ามร้านธนาการ์ด ถนนเปรมปรีดา อ.เมือง จ.สกลนคร)
6. ร้านเชอรี่คัลเลอร์แล๊ป (สาขาหน้าห้างศรีสกลพลาซ่า)

 

พิธีมอบรางวัล

จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 ในงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ณ ชุมชนท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง  จ.สกลนคร 

รางวัลการประกวด

ผู้ที่ชนะเลิศในการประกวด จะได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
รางวัลที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม
รางวัลที่ 2 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
รางวัลที่ 3 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 500 บาท รวมเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และได้มีโอกาสแสดงผลงานในงานนิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอีกด้วย
รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น   10,000 บาท

 

*สำหรับผู้ที่ส่งภาพเก่าบ้านท่าแร่ สกลนคร มารวมการแสดงในนิทรรศการประกวดภาพถ่าย ในงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ประจำปี 2553 จังหวัดสกลนคร ทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม