ขอ วีซ่าเชงเกน อย่างไร? ไปหลายประเทศต้องขอประเทศไหน

Home / ทิปท่องเที่ยว / ขอ วีซ่าเชงเกน อย่างไร? ไปหลายประเทศต้องขอประเทศไหน

การยื่นคำร้องขอ เชงเกนวีซ่า เพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ จะกระทำได้ เมื่อท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปพำนักในประเทศเยอรมนีเท่านั้น หรือเดินทางเข้าไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเกน ประเทศอื่นๆ ด้วย แต่มีระยะเวลาพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่าประเทศอื่นๆ หรือกรณีที่มีระยะเวลาพำนักในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ประเทศเยอรมนีต้องเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ท่านจะเดินทางเข้าไป

ขอ วีซ่าเชงเกน อย่างไร? ไปหลายประเทศต้องขอประเทศไหน

ขอ วีซ่าเชงเกน อย่างไร?

กรณีขอ เชงเก้นวีซ่า ที่สถานทูตเยอรมนี

สิ่งสำคัญที่พึงทราบ

1. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่แผนกกงสุลของสถานทูตฯ เท่านั้น โดยติดต่อขอนัดหมายวัน-เวลายื่น คำร้องกับศูนย์บริการข้อมูลของสถานทูตฯ โทรศัพท์หมายเลข 1900 222 343 (โทรได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น)

2. โปรดมาถึงสถานทูตฯ ก่อนเวลานัดหมายของท่านอย่างน้อย 15 นาที เตรียมคำร้อง/เอกสารประกอบให้ครบถ้วน (พร้อมสำเนา) การมาล่าช้ากว่ากำหนดนัด อาจทำให้ท่านไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันนั้นๆ ได้

3. สถานทูตฯ จะไม่รับคำร้องที่กรอกข้อความไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และ/หรือมีเอกสารประกอบไม่ครบตามกำหนด

4. สถานทูตฯ จะไม่รับพิจารณาเอกสาร/หลักฐานใดๆ ที่จัดส่งมาให้สถานทูตฯ โดยตรง

5. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แจ้งไว้ในแผ่น “คำแนะนำทั่วไปในการยื่นคำร้องของวีซ่า”     

ขอ วีซ่าเชงเกน อย่างไร? ไปหลายประเทศต้องขอประเทศไหน

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานดังต่อไปนี้ (พร้อมสำเนารายการละ 1 ชุด)

– หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้

– บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย

– รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ (รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก)

– แบบฟอร์มคำร้องขอ วีซ่าเชงเกน ที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ (แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ) – หลักฐานการประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินความคุ้มครองไม่ ตํ่ากว่า 30,000.– เหรียญยูโร และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย รายชื่อบริษัทประกันใน ประเทศไทยที่สามารถให้บริการประกันแก่ท่านได้ ดูได้จาก การประกันสุขภาพ หรือท่านจะทำประกัน ดังกล่าวกับ บริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน

– หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก (ได้แก่หนังสือรับรองจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝาก ที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย)

หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/เที่ยวบินและอื่นๆ จากบริษัทนำเที่ยวและโรงแรมในประเทศเยอรมนี ตลอดระยะ เวลาที่ขอพำนัก

– สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง : ต้องแสดงหนังสือรับรองการทำงานและการอนุญาตให้ลาหยุดพักร้อนจากนายจ้าง (ที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปีการทำงาน และเงินเดือนของท่าน)

– หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศ และแสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ ของท่านในประเทศไทย เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ) โฉนดที่ดิน สัญญา เช่าบ้าน

สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางได้จากบิดา-มารดา หรือบุคคลผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอม ต้องแสดง หลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง
    

ขอ วีซ่าเชงเกน อย่างไร?

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการราคา 60.– เหรียญยูโร กำหนดให้ชำระเป็นเงินสดสกุลบาทเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน      

คำแนะนำ
ในวันที่ยื่นคำร้อง ท่านต้องแสดงเอกสารทุกฉบับเป็นตัวจริงพร้อมสำเนาตามกำหนด เพื่อที่สถานทูตฯ จะได้ตรวจสอบความถูกต้องของสำเนาได้ เอกสารตัวจริงทั้งหมด สถานทูตฯ จะคืนให้แก่ท่าน ระยะเวลาดำเนินการตามปกติคือ 5 วัน (วันทำการ) ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านี้ได้

สถานทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ยื่นคำร้องไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้สถานทูตฯ ออกวีซ่าให้ แม้ว่าจะได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ตาม ผลการตัดสินว่าจะได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่ จะเป็นที่ทราบชัดเมื่อแผนกวีซ่าของสถานทูตฯ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคำร้องและเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องเรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม 60.- เหรียญยูโร แล้ว การดำเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบของเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าจะไม่มีการเรียก เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ อีก แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถขอรับได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน      

บริการต่างๆ ภายในห้องรับแขกใหญ่แผนกกงสุล

1) บริการกรอกแบบฟอร์มคำร้องวีซ่า ชุดละ 150 บาท
2) บริการถ่ายเอกสาร แผ่นละ 3 บาท
3) บริการถ่ายรูป (สำหรับทำหนังสือเดินทางและขอวีซ่า) 4 รูป 180 บาท
4) บริการส่งคืนหนังสือเดินทางและเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าส่ง 130 บาท ต่อเล่ม ทั้งนี้ สถานทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริการต่างๆ เหล่านี้ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการมิได้เกี่ยวข้องเป็น เจ้าหน้าที่ของสถานทูตฯ แต่อย่างใด การขอรับบริการต่างๆ เป็นไปโดยสมัครใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

เที่ยวประเทศไหน ไม่ต้องขอวีซ่า ล่วงหน้า