งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2557  ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หอการค้าจังหวัดอ่างทอง และวัดขุนอินทประมูล กำหนดจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพจังหวัดอ่างทอง ในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน การผลิตสินค้าชุมชน OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองในด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองเพิ่มมากขึ้น เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดการค้าขายมีการติดต่อทางธุรกิจโดยตรง นำวิชาการด้านการเกษตรเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่าย

งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

กิจกรรมสำคัญในการจัดงานมีดังนี้ 
– กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน คลินิกเกษตร
– การให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ การแสดงสาธิตทางการเกษตร
– การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และของดีเมืองอ่างทอง
– การจำหน่าย กิ่งพันธุ์ ต้นกล้า ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล
– การจำหน่ายอาหารสินค้าชุมชน OTOP ผลผลิตทางการเกษตร
สินค้าโครงการพระราชดำริฯ
– และ พิเศษสุด ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เมืองอ่างทอง ครบ 9 วัด รับเหรียญพระมหาพุทธพิมพ์ รุ่นสร้างศาลหลักเมือง เมื่อปี พุทธศักราช 2533 ปลุกเสกโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19

งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3562 0130
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3562 0071
ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5867, 3552 5880, 0 3552 5863-4
www.tatsuphan.net

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com