เที่ยวญี่ปุ่น คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

Home / ทิปท่องเที่ยว / เที่ยวญี่ปุ่น คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

เที่ยวญี่ปุ่น คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เที่ยวญี่ปุ่น คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน เฉพาะตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา การเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของคนไทย มีการอัตราที่สูงขึ้น และมีแนวโน้วในปีนี้ (2556) จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยทยอยไปยังประเทศญี่ปุ่นมากกว่าเดิมถึงสองเท่าตัว

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยการยกเว้นวีซ่าได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ  หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

เที่ยวญี่ปุ่น คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจาก ประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321.htm

เที่ยวญี่ปุ่น คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

สถานที่เกี่ยวข้อง

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2207-8503 , 0-2696-3003
โทรสาร : 0-2207-8511

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ห้อง 104 -107 อาคารสยามบิสิเนสพาร์ค เลขที่ 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-203367

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น
ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02 – 6321541

ขอบคุณข้อมูล : th.emb-japan.go.th / ‎jp-vfsglobal-th.com