ทิปท่องเที่ยว สิทธิผู้โดยสาร เครื่องบิน เที่ยวบินดีเลย์

รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ! สิทธิ์ผู้โดยสาร เมื่อเกิดปัญหา เที่ยวบินดีเลย์

Home / ทิปท่องเที่ยว / รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ! สิทธิ์ผู้โดยสาร เมื่อเกิดปัญหา เที่ยวบินดีเลย์

หากเราไปเช็คอินที่สนามบินช้ากว่าเวลาที่กำหนด แน่นอนนั่นคือความผิดของเรา ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังเสียเงินออกตั๋วใหม่อีกด้วย แต่ถ้าเป็นความผิดของสนามบิน ไม่ว่าจะ เที่ยวบินดีเลย์ หรือ ยกเลิกไฟลท์ รู้กันมั้ยว่า สิทธิ์ผู้โดยสาร ที่เราสมควรจะได้รับ มีอะไรบ้าง

 สิทธิ์ผู้โดยสาร เมื่อเกิดปัญหา เที่ยวบินดีเลย์

Credit pixel

รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ! … Travel.Mthai ขอนำ ประกาศของกระทรวงคมนาคมเรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจําภายในประเทศ โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2553 มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้รู้กัน

กรณีล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

1. จัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เป็นต้น ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3. เมื่อผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อ ให้สายการบินคืนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวน แต่หากสายการบินจะคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงิน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อน


กรณีล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

1. จัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เป็นต้น ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3. เสนอทางเลือกให้ผู้โดยสาร ดังนี้

 • รับเงินค่าโดยสารคืนและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวน แต่หากสายการบินจะคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงิน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อน หรือ
 • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายเดียวกัน หรือที่ใกล้เคียง ในวันเดียวกัน หรือวันอื่น ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร และหากเที่ยวบินใหม่ถูกกว่า สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนด้วย

* ในกรณีที่สายการบิน เสนอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่น ต้องจ่ายค่าเดินทางจากสนามบินใหม่ไปยังสนามบินเดิมให้ผู้โดยสารด้วย หรือ

 • เดินทางโดยการขนส่งทางอื่น เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียง ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรณีล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

1. จะได้สิทธิ์เหมือนกรณีล่าช้า 3-5 ชั่วโมง

2.  จ่ายค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 600 บาท ให้แก่ผู้โดยสารทันที ก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ความปลอดภัย สภาพดินฟ้าอากาศ เหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรืออาจ
มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบินของอากาศยานและผู้โดยสาร เป็นต้น  ตลอดจนการนัดหยุดงาน หรือการกระทําใดๆ ของพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน

*ในกรณีสายการบินประสงค์จะชําระเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนค่าชดเชยเป็นเงินสด 600 บาท จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น


กรณีล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง

สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสาร เช่นเดียวกับมาตรการในเรื่องการยกเลิกเที่ยวบิน

1. เสนอทางเลือกให้ผู้โดยสาร ดังนี้

 • รับเงินค่าโดยสารคืนและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวน แต่หากสายการบินจะคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงิน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อน หรือ
 • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายเดียวกัน หรือที่ใกล้เคียง ในวันเดียวกัน หรือวันอื่น ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร และหากเที่ยวบินใหม่ถูกกว่า สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนด้วย
 • เดินทางโดยการขนส่งทางอื่น เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียง ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากค่าเดินทางโดยการขนส่งทางอื่นต่ํากว่าจํานวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ผู้โดยสารได้ชําระไว้แล้ว สายการบินต้องชําระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารภายในระยะเวลาที่กําหนด

2. ดูแลผู้โดยสาร ดังนี้

 • จัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอ
  ขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เป็นต้น ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จัดที่พักแรมให้แก่ผู้โดยสารตั้งแต่ 1 คืน ขึ้นไป พร้อมทั้งจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3. ชำระค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 1,200 บาท ให้แก่ผู้โดยสารทันทีก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ยกเว้นแต่

สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ ให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ

สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่ถึง 3 วัน แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่ให้ ซึ่งจะถึงจุดหมายปลายทาง เร็วหรือช้ากว่ากำหนดวันเวลาเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือ

การยกเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ความไม่สงบทางการเมือง ความปลอดภัย สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน เป็นต้น


Credit pixabay

ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนสายการบินซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มายังกรมการบินพลเรือน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรสาร : 0-2287-3373

Email : airtravelcomplaint@aviation.go.th

หรือโทรร้องเรียนที่สำนักงานการบินพลเรือน โดยคุยกับกองคุ้มครองสิทธิ์ ได้ที่ 02-568-8815, 02-535-1294

ขอบคุณข้อมูลจาก : airports