วีซ่า เที่ยวพม่า

ข้อมูลการขอวีซ่า พม่า

Home / ทิปท่องเที่ยว / ข้อมูลการขอวีซ่า พม่า

สำหรับใครที่มีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวประเทศพม่า จะต้องขอวีซ่าเพื่อผ่านเข้าประเทศให้เรียบร้อย ซึ่งวีซ่าพม่ามี 2 ประเภท ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ สามารถทำได้ที่สถานทูตพม่าในประเทศ หรือสถานที่ใกล้เคียง วีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่ารายการเดียว สำหรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 28 วัน โดยพักภายในประเทศ และไม่สามารถขยายเวลาได้ วีซ่าธุรกิจเป็นวีซ่ารายการเดียวหรือหลายรายการ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำงานตามสัญญาในพม่า ซึ่งสามารถต่อเวลาได้ โดยมีเอกสารในการดำเนินการขอวีซ่าดังนี้

ข้อมูลการขอวีซ่า พม่า

ข้อมูลการขอวีซ่า พม่า

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังสีอ่อน เห็นใบหู ห้ามใช้ฉากหลังสีฟ้า

• สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบหย่า และทะเบียนสมรส ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

• สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า

• ใบประวัติการทำงาน (Work of History) กรอกประวัติการทำงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย

• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง

• วีซ่าธุรกิจต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงานในพม่าแนบมาด้วย รู้ก่อนออกเดินทาง เพื่อให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นไปอย่างสนุกและราบรื่นตลอดทริป

ที่มา http://www.nokjibjib.com/

part1_06

ไปพม่าต้องขอวีซ่าหรือไม่ ? .. เป็นคำถามที่หลายๆ คนมักจะค้นหาตามอินเตอร์เน็ต หาคำตอบได้ที่นี่ >> เที่ยวประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า

รวม เกร็ดน่ารู้ ก่อนไป เที่ยวพม่า

เกร็ดน่ารู้ก่อนไปเที่ยว พม่า

รวมหนังสือแนะนำ ก่อนไปเที่ยวพม่า

พม่า หรือ เมียนมาร์ เรียกยังไงดี