กิจกรรมวันแม่ ท่องเที่ยววันแม่ วันแม่ เที่ยววันแม่

12 สิงหานี้ ชวนแม่นั่งรถไฟ เที่ยว “นครปฐม” ช้อป ชิล ย้อนวันวาน

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / 12 สิงหานี้ ชวนแม่นั่งรถไฟ เที่ยว “นครปฐม” ช้อป ชิล ย้อนวันวาน

12 สิงหานี้ ชวนแม่นั่งรถไฟ
เที่ยว “นครปฐม” ช้อป ชิล ย้อนวันวาน

วันแม่ใกล้มาถึงแล้ว หากใครยังไม่รู้ว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยว กินของอร่อย หรือช้อปปิ้ง ที่ไหนดี? เรามีมาแนะนำกันค่ะ .. พาคุณแม่ไปนั่งรถไฟย้อนวันวาน เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ “นครปฐม” กันดีกว่า ซึ่งในวันพิเศษแบบนี้ การทางรถไฟได้เปิดขบวนรถพิเศษ เป็นการใช้รถจักรไอน้ำรุ่นหลังสงครามโลก รีบๆ ไปจองตั๋วกันนะคะ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เท่านั้นนะ ^^

ตารางการออกเดินทาง 

07.00 น. : ทุกท่านพร้อมกัน ณ ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวล าโพง) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และ อำนวย
ความสะดวกในการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน

08.00 น. : ออกเดินทางโดย ขบวนหัวรถจักรไอน้ำ ขบวนประวตัศิาสตร์ สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนริมเส้นทางรถไฟทั้ง
2 ฝั่ง บริการอาหารเช้า พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง

09.00 น. : ถึงสถานีศาลายา นำทุกท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ วัดไร่ขิง นำทุกท่านนมัสการ
“หลวงพ่อวัดไร่ขิง” พระพทุธรูปศกัด์สิทธิ์แห่งน่านน้ำนครชัยศรี เพื่อความเป็นสริมิงคล

หลังจากทุกท่านอิ่มบุญกัน แล้ว นำทุกท่านไปเที่ยวต่อกันที่ ตลาดน้ำดอนหวาย ทุกท่านสนุกสนานกับการ ชิม และ ช้อป ของกินสารพัดเมนูที่ ชวนน้ำลายไหล อาทิเช่น เป็ดพะโล้เจ้าเด็ด , ขนมเปี๊ยะสูตรโบราณ , ขนมไทยน่ากิน , ส้มโอขึ้นชื่อนครปฐม ฯลฯ

11.30 น. : นำทุกท่านออกเดินทางไป พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยง

บ่าย : นำทุกท่านเยี่ยมชม “หุ่นจำลอง สะท้อนชีวิตคน” ประติมากรรมระดับโลก รูปหุ่นเหมือนจริง ดุจดั่งมีชีวิต พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ อาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์และคณะ ที่ต้องการจะเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชน “หุ่นขี้ผึ้ง” ในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ถือเป็นหุ่นขี้ผึ้งแนวใหม่ซึ่งเป็นประติมากรรมแห่งชีวิตที่สะท้อนถึงศาสตร์และศิลป์ในทุกตารางนิ้ว

นับแต่เนื้อผิวหุ่นที่หล่อจากไฟเบอร์กลาสทำให้แลดูเหมือนจริง ทั้งสีสัน ลายผิว รูขุมขน ตลอดจนรอยแผล ต่างๆ ไปจนถึงเส้นผมที่ได้รับการปลูกทีละเส้น และดวงตาที่ได้รับการหล่อเป็นพิเศษ ท าให้ดูมีแววตาและน้ำหล่อเลี้ยงดุจนัยน์ตาจริง ทุกรายละเอียดได้รับการบรรจงสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้งเสมือนมีชีวิต ขาดเพียงลมหายใจเท่านั้น

14.30 น. :  นำทุกท่านออกเดินทางสู่ สถานีนครปฐม (หากมีเวลา นำทุกท่านนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ และ กราบ พระร่วม
โรจน์ฤทธิ์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เพิ่อความเป็นศิริมลคล)

16.20 น. : ทุกท่านออกเดินทางกลับโดย ขบวนหัวรถจักรไอน้ำ ขบวนประวัติศาสตร์เพลินตากับวิวทิวทัศน์ยามเย็นของ 2 ฝั่ง
ทางรถไฟ บริการอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม บนขบวนรถ

18.30 น. : ทุกท่านเดินทางถึง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<


**หมายเหตุ กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ระยะเวลา : วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
อัตราค่าบริการ : ท่านละ 999.- บาท

ซึ่งราคานี้จะรวม

 •  ค่าตั๋วรถจักรไอน้ำ ไป – กลับ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน
 • ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารว่าง บริการระหว่างการเดินทางบนขบวนรถจักรไอน ้า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนขาตามกรมธรรม์)
 • ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  อตัราน้ีไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่ไม่ได้ระบุในรายการ อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ออกใบกำกับภาษี)

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
 • บริษัท เมืองไทย ครีเอทีฟ แอนด์ ทัวร์ จำกัด
  โทร.02 919 6037 , 02 919 6039 , 081 251 2207 , 081 653 5635 , 085 065 8144 , 098 273 4435

ขอบคุณข้อมูล http://www.railway.co.th